Inventory of Ancient Associations
  
  

Result list 2010 matches found (1942 associations, 68 references)

Individual Associations

CAPInv. Name Geographical Area Date Evaluation
9 to koinon Berytion Poseidoniaston emporon kai naukleron kai egdocheon Aegean Islands 149 - 90 BC Certain
10 Haliadan kai Haliastan koinon Aegean Islands ii BC Certain
12 to koinon ton Tyrion Herakleiston emporon kai naukleron Aegean Islands 149 / 148 BC Certain
13 to koinon ton Samothraikiaston Aegean Islands l. iii - ii BC Certain
14 to koinon tou Anthisteros tou pythochrestou Aegean Islands iii / ii BC Certain
15 hoi basilistai Aegean Islands iii BC Probable
16 [to koinon] ton Bakchiston Aegean Islands 160 (?) - 146 (?) BC Certain
17 hoi Sarapiastai Aegean Islands ii BC Certain
28 ho thiasos ton paidarion Aegean Islands ii - i BC Certain
35 Agathodaimo[niastan koinon] Aegean Islands 115 (?) BC Certain
38 he ton geouchon synodos Egypt ii - i BC Certain
39 synodos ton peri ten hilaran Aphroditen techniton Southern Italy with Sicily 82 (?) - 42 BC Probable
41 hoi synelthontes threskeutai epi theou Dios Hypsistou Macedonia 250 AD Certain
42 U-MAC-001 Macedonia Imp. (?) Possible
43 hoi Mousaistai Macedonia 179 - 168 BC Probable
44 Timapoleion ko[in]on Aegean Islands 115 (?) BC Certain
45 Athanaista[n] Timapoleion koinon Aegean Islands 115 (?) BC Certain
46 [S]o[te]riastan [ - - - koinon] Aegean Islands 115 (?) BC Certain
47 Hages[tr]a[teio]n kai Leukareio[n] ko[ino]n Aegean Islands 115 (?) BC Certain
48 hoi ten synodon synestamenoi eis ten Setei hieron Egypt 152 - 149 (?) BC Discarded
50 hoi Sarapiastai Aegean Islands iii - ii BC Probable
51 hoi synagontes en Setei tei tou Dionysou nesoi basilistai Egypt 143 / 142 BC Certain
52 koinon Soteriaston Aegean Islands l. iii BC Certain
53 he synodos tou Herakleious Egypt 172 (?) BC Certain
54 to koinon ton eraniston Aegean Islands iii BC Certain
55 U-EGY-001 Egypt 118 - 116 BC Possible
56 homochytroi hoi peri Gnathion Aphi(dnaion) Aegean Islands s. iv BC Certain
57 to koinon Samothrakiastan Aphrodisiastan Borboritan Aegean Islands l. i BC Certain
58 U-EGY-002 Egypt 80 - 57 BC Possible
59 to koinon ton boukolon Aegean Islands ii / i BC Certain
60 U-EGY-003 Egypt 209 - 204 BC Certain
61 he megale synodos Pramarreious theou megalou Egypt 104 BC Certain
62 he synodos ton proton philon kai chiliarchon kai peri tous basileas machairophoron 148 Egypt ii / i BC Certain
63 synodos chenoboskon Egypt 102 (?) BC Certain
64 synodos neaniskon ek tou Osireiou Egypt ii / i BC Certain
65 synodos georgon idion Egypt 79 BC Certain
66 Esenchebiake synodos Egypt 68 BC Certain
67 to hierotaton neon Bakchion Aegean Islands 211 - 217 AD Certain
68 Snonaitiake synodos Egypt 51 BC Certain
69 [- - -] kai Apollo[n]ia[stan ko]i[non] Aegean Islands 115 (?) BC Certain
70 to koinon ton peri ton Dionyson techniton Southern Italy with Sicily ii - i BC Probable
71 hoi en Ptolemaeidi Euergetidi sitometrai Egypt 101 BC Probable
72 hoi to tetagmenon echontes en toi Arsinoitei hippeis Egypt 80 - 68 BC Certain
73 U-EGY-004 Egypt ii / i BC Certain
74 hoi to etos 7 ephebeukotes tes Asklepiadou tou Asklepiadou haireseos Egypt 95 BC Certain
75 Arsi[noeion? kai] Aphroḍ[isiastan - - -]eion k[o]inon Aegean Islands 115 (?) BC Certain
76 hoi to 10 etos ephebeukotes tes Paraibatou haireseos Egypt 94 BC Certain
77 Soteriastai Lysistrateioi Aegean Islands 50 (?) BC Certain
78 Sarapiastai Aegean Islands ii - i BC Certain
81 Adoniasta[i] Aegean Islands i BC Certain
83 Letodoreion Pa[usistrateion?] koinon Aegean Islands 125 - 100 BC Certain
85 to koinon aenauton Aegean Islands iii BC Possible
86 noumeniastai Aegean Islands iii BC Certain
87 to koinon ton melanephoron kai hypostolon Aegean Islands iii / ii BC Certain
90 to koinon ton ogdoiston Aegean Islands m. ii BC Certain
91 to koinon ton Amphiaston Aegean Islands m. ii BC Certain
92 to pro poleos Bachcheion Aegean Islands l. ii AD Certain
93 U-AEI-001 Aegean Islands i BC Possible
94 Ei[s]iasta[n S]e[r]a[pia]stan (koinon) Aegean Islands 10 AD Certain
95 Herakl[ei]stan Menodo[reion] (koinon) Aegean Islands 10 AD Certain
96 Athanaistan Lindiastan (koinon) Aegean Islands 10 AD Certain
97 Aphrodisias[tan - - -] Noume[n]eion (koinon) Aegean Islands 10 AD Certain
98 Dionysiastan Neronianon (koinon) Aegean Islands 10 AD Certain
99 to koinon ton [presbyteron ton alei]phomenon en tei gero[ntikei palaistrai] Aegean Islands l. ii BC Probable
100 ...]Ialito[n] thiasos Unlocated ii - iii AD Probable
101 Damageteion (koinon) Aegean Islands 10 AD Certain
102 Atabyr[iastan - ]erosthe[i]o[n Pe]rgaistan (koinon) Aegean Islands 10 AD Certain
103 Asklapiastan [- - -] (koinon) Aegean Islands 10 AD Certain
104 Hermaizontes Aegean Islands i (?) AD Possible
105 Aphrodiastai Syroi Aegean Islands i (?) AD Certain
106 Dios Milichiastai Aegean Islands i (?) AD Certain
107 Dio]nysiastai Eu[rythemid]ioi hoi syn [...] Aegean Islands i (?) AD Certain
108 U-AEI-019 Aegean Islands l. iii AD Possible
109 orgeones tou Herakleios tou en Komei Aegean Islands l. iv BC Certain
110 era[nist]ai hoi [met]a Chair[...] Aegean Islands s. iv BC Certain
111 orgeones Aegean Islands s. iv BC Certain
112 to koinon tou thiasou ton patrion theon Aegean Islands iii / ii BC Certain
115 hoi technitai hoi peri ton Dionyson kai theous Adelphous kai hoi ten synodon nemontes Egypt 269 - 246 BC Certain
116 he synodos ton syngeouchon Egypt s. ii - s. i BC Certain
117 philanpelon synbiosis (l. symbiosis) Western Asia Minor iii AD Probable
118 [he] synbiosis (l. symbiosis) Western Asia Minor 215 / 216 AD Probable
119 he [ergasia] ton gnaphe[on kai bapheon kai] haplourgon Western Asia Minor iii AD Possible
120 [synerg]asia KL--- Western Asia Minor i - iii AD Probable
121 [he peripo]l[i]stike megale s[yn]odos t[on] apo [tes oi]koumenes peri ton Dionyson kai Autokratora Kaisara Titon Ailion Hadrianon Antoninon Sebaston Eusebe [t]e[ch]n[e]iton hieronikon stephaneiton kai ton touton synagoniston Western Asia Minor 138 - 161 AD Certain
122 hoi psapharoi Western Asia Minor i - iii AD Possible
124 sakoplokoi (l. sakkoplokoi) Western Asia Minor ii AD Certain
125 naukleroi Western Asia Minor 69 - iii AD Certain
126 [Sa]rapiasta[i] Aegean Islands ii - i BC Probable
127 hoi aleiphomenoi Aegean Islands 153 / 152 BC Certain
128 hoi en Therai machimoi Egypt ii BC Possible
129 hoi peri Polyxenon Aegean Islands iv BC / iii Discarded
130 hoi peri Lakion Aegean Islands iv / iii BC Discarded
131 hoi peri Olympiodoron Aegean Islands iv / iii BC Discarded
132 to koinon ton lampadiston ton en Patmoi kai metechonton tou aleimmatos Aegean Islands ii BC Certain
133 synodos Western Asia Minor 145 / 146 AD Certain
135 hoi metechones tes en Oia palaistras Aegean Islands l. i - l. ii AD Certain
136 he ergasia ton linoton Western Asia Minor ii - iii AD Probable
137 hoi philoploi Western Asia Minor ii - iii AD Probable
138 he hiera synodos ton apo tes oikoumenes hie[r]one[ikon kai stephaniton] Western Asia Minor 200 - 250 AD Certain
139 he semnotate ergasia ton erioplyton Western Asia Minor ii - iii AD Probable
140 hoi tou presbyterou Ophelionos hetairoi kai synetheis philoi Western Asia Minor i AD Certain
142 U-AEI-003 Aegean Islands ii - i BC Probable
143 he semnotate ergasia ton porphyrabaphon Western Asia Minor ii - iii AD Probable
144 Hermais[tai --] Aegean Islands Inc. Probable
145 hoi thiasotai Aegean Islands iii - ii BC Possible
146 thiasos ton Leukogeiton Aegean Islands Imp. Certain
147 hoi en toi topoi mystai Aegean Islands Imp. Possible
148 hoi gnapheis Aegean Islands Imp. Possible
149 hoi ten skyti[k]en technen erga[z]omenoi Aegean Islands Imp. Possible
150 he tes Aphrodites Lamreous synodos Egypt l. ii BC Certain
151 Adonias[tai Aphrodiastai] Asklapiastai Syroi Aegean Islands i BC Certain
152 U-AEI-020 Aegean Islands Hell. Probable
153 [koinon] Dioskou[riastan] Aegean Islands i (?) BC - i (?) AD Certain
154 to koinon tom Phrygon Aegean Islands iii BC Probable
155 U-EGY-005 Egypt 138 / 137 BC Certain
156 U-EGY-006 Egypt ii BC Certain
157 synaristion Aegean Islands iii - ii BC Discarded
158 hymnoidoi Aegean Islands Imp. Possible
159 U-AEI-006 Aegean Islands Imp. (?) Discarded
160 U-EGY-007 Egypt 205 - 181 BC Certain
161 to koinon ton propoleon ? Aegean Islands iii AD Certain
162 he techne ton bapheon Western Asia Minor 100 - 250 AD Probable
163 to politeuma kai hoi apo tes poleos Idoumaioi Egypt 112 / 111 BC Certain
164 chalkeis Western Asia Minor s. i - ii AD Certain
165 heieroi mystai Aegean Islands e. iii AD Certain
166 he sy[ntechnia] ton kalkeon (l. chalkeon) Western Asia Minor ii - iii AD Probable
167 he [s]yn[t]echnia ton helokopon Western Asia Minor ii - iii AD Probable
168 hoi semiaphoroi tou Archegetou Apollonos Western Asia Minor ii - iii AD Possible
169 he ergasia ton ... Western Asia Minor ii - iii AD Possible
170 he ergasia he thremmatike Western Asia Minor ii - iii AD Probable
171 hoi mystai Aegean Islands 160 - 190 AD Probable
172 hoi peribomioi Aegean Islands m. iii - l. iii AD Probable
173 t]o koino[n ton peri ton Dionyson techniton ton ex Isthmou k]ai Nemeas kai P̣[ierias] Aegean Islands 300 (?) - 250 (?) BC Certain
174 [hoi peri ton Dionyson] technitai Aegean Islands m. iii - l. iii BC Certain
175 to koinon ton peri ton Dionyson techniton ton ep' Ionias kai Hellespontou kai ton peri ton kathegemona Dionyson Aegean Islands 171 - 167 BC Certain
176 to koinon ton peri ton Dionyson techniton ton ex Isthmou kai Nemeas syntelounton de eg Chalkidi Aegean Islands ii - i BC Certain
177 hoi technitai Aegean Islands 294 - 288 BC Discarded
178 to koinon ton peri ton Dionyson techneiton ton epi Ionias kai Hellespontou Aegean Islands ii - i BC Certain
179 hoi peri ton Dionyson technitai Aegean Islands ii (?) BC Certain
180 to politeuma ton en Alexandreiai pheromenon stratioton Egypt 112 - 75 BC Certain
181 to koinon ton ktiston Egypt i (?) BC Certain
182 to koinon ton Lykion Egypt 182 - 180 BC Discarded
183 U-AEI-007 Aegean Islands ii (?) BC Probable
184 to politeuma ton Kilikon Egypt s. iii - ii BC Probable
185 hoi <s>y<n>a<g>omenoi [eis] ton metroi<ak>on th<ia>son Western Asia Minor m. i BC - iii AD Certain
186 to synedrion ton akairodapis<t>on Western Asia Minor ii - iii AD Probable
187 to politeuma (ton Boioton) Egypt 165 (?) BC Certain
188 he semnotate ergasia ton kepo<u>rgon Western Asia Minor ii - iii AD Probable
189 he syntechnia ton hydraleton Western Asia Minor ii - iii AD Probable
193 U-WAM-002 Western Asia Minor ii / iii AD Possible
194 hoi parephedreuontes en Hermou polei xenoi Apolloniatai Egypt 79 BC - iii AD Certain
210 U-WAM-003 Western Asia Minor Inc. Probable
213 hoi thiasitai kai thiasitides Western Asia Minor l. ii BC - e. ii AD Certain
214 Sara]piasta[i hous sunegage]n Monimos Aegean Islands b. 166 BC Probable
215 to koinon ton therapeuton Aegean Islands e. ii BC Certain
216 to koinon ton melanephoron Aegean Islands e. iii BC Certain
217 ho thiasos ho ton Sarapiaston Aegean Islands e. ii BC Certain
218 to koinon ton dekadiston kai dekadistrion hon synegagen Ariston Aegean Islands iii / ii BC Certain
219 to koinon ton enatiston Aegean Islands e. ii BC Certain
220 to plethos ton en Alexandreiai hippeon tes therapeias Egypt 42 BC Possible
221 Attabokaoi Eastern Asia Minor s. ii (?) AD Probable
222 eranistai Aegean Islands 196 BC Probable
223 ha (l. he) synodos ha (l. he) ton Asklapiastan (l. Asklepiaston) ton en Panakeia Peloponnese with Adjacent Islands i AD Certain
224 hoi Leeitai Peloponnese with Adjacent Islands l. i BC - m. i AD Probable
225 systema kepouron Eastern Asia Minor Imp. Certain
226 [to koinon ton o]rgeon Attica with Salamis iv / iii BC Possible
227 orgeones Attica with Salamis f. iii BC Certain
228 koinon ton orgeonon Attica with Salamis 138 - 94 BC Certain
229 orgeones Amynou kai tou Asklepiou kai Dexionos Attica with Salamis s. iv - 263 (?) BC Certain
230 orgeones Attica with Salamis 337 - 190 (?) BC Certain
232 orgeones Attica with Salamis 251 - 239 BC Certain
233 orgeones Attica with Salamis 255 (?) - 235 (?) BC Certain
234 [ho]i orgeones hoi met[a Attica with Salamis m. iii BC Probable
235 Dionysiastai Attica with Salamis 185 - 175 BC Certain
237 orge]ones hoi peri ten S[---] Attica with Salamis 162 / 163 AD Probable
238 [o]rgeo[nes] Attica with Salamis 340 - 320 BC Probable
239 orgeones Attica with Salamis l. iv BC Certain
240 orgeonike synodos Attica with Salamis 196 - 206 AD Certain
241 to koinon ton Phaenistan (l. Phaeniston) Peloponnese with Adjacent Islands ii (?) BC - e. i (?) AD Certain
242 orgeones Attica with Salamis 306 / 305 BC Certain
243 orgeones Attica with Salamis l. iv BC Certain
244 orgeones Attica with Salamis 212 (?) BC Certain
245 koinon orgeonon Attica with Salamis 367 / 366 BC Certain
246 orgeones Attica with Salamis 333 / 332 BC Certain
247 orgeones Attica with Salamis l. iv - iii BC Probable
248 Panathenaistai strateuomenoi hoi pleontes en triemiolia, ha onoma Euandria Aegean Islands i BC - i AD Possible
249 Panathenaistai strateuomenoi hoi pleontes en triemiolia, ha onoma Polias Aegean Islands i BC - i AD Possible
250 to koinon [ton ... Attica with Salamis 227 / 226 BC Probable
251 [thias]otai Attica with Salamis 215 (?) BC Probable
252 thi[asotai] Attica with Salamis 215 (?) BC Probable
253 [thia]sotai ton m[eth' heautou Attica with Salamis 256 / 255 BC Probable
254 [thia]sotai Attica with Salamis ii (?) / i (?) BC Probable
255 thiaso[t]ai Attica with Salamis 249 / 248 BC Certain
256 koinon ton thiasoton Attica with Salamis 302 - 299 BC Certain
257 hoi thiasotai hoi Tynarou Attica with Salamis 301 / 300 BC Certain
262 ho demos ton tetelesmenon Aegean Islands iv - iii BC Discarded
263 koinon ton thiasoton Attica with Salamis 300 / 299 BC Certain
264 thiasotai Attica with Salamis 299 / 298 BC Certain
265 koinon ton thiasoton Attica with Salamis 265 (?) / 264 (?) BC Certain
266 U-ATT-015 Attica with Salamis 325 - 275 BC Certain
267 thiasotai Attica with Salamis 278 / 277 BC Certain
268 thiasotai Attica with Salamis 236 / 235 BC Certain
269 koinon ton thiasoton Attica with Salamis 248 / 247 BC Certain
270 koinon ton thiasoton Attica with Salamis 272 - 248 BC Certain
271 [koinon] ton thiasoton Attica with Salamis l. iii BC Certain
272 Diastai Western Asia Minor Hell. Probable
273 thiasotai Attica with Salamis 229 - 203 BC Probable
274 koinon ton thiasoton Attica with Salamis 194 / 193 BC Certain
275 koinon thiasotonDRAFT Attica with Salamis f. iv BC Possible
276 koinon ton thiasoton Attica with Salamis s. iv BC Certain
277 thiasotai Attica with Salamis s. iv BC Certain
278 thiasotai Attica with Salamis iv BC Certain
279 [thiaso]ta[i] Attica with Salamis iii BC Certain
280 thiasotai Attica with Salamis Imp. (?) Probable
281 koinon (ton thiasoton) Attica with Salamis 245 - 243 BC Certain
282 thiasotai Attica with Salamis 291 - 288 BC Certain
283 thiasotai Attica with Salamis iv BC Probable
284 koinon thiasoton Attica with Salamis 214 / 213 BC Certain
286 lithokopoi Attica with Salamis Imp. Possible
287 koinon ton ergaz[omenon?] Attica with Salamis 276 / 275 BC Probable
288 oikos Attica with Salamis 112 - 110 BC Probable
289 hoi plynes Attica with Salamis m. iv BC Possible
290 naukleroi kai emporoi hoi pherontes ten synodon tou Dios tou Xeniou Attica with Salamis 112 / 111 BC Certain
291 to plethos ton machairophoron Egypt 112 / 111 BC Probable
292 hoi emporo[i kai na]ukleroi Attica with Salamis 320 (?) BC Possible
293 hoi emporoi ka[i naukleroi] Attica with Salamis 97 (?) - 95 (?) BC Possible
294 hoi emporoi Attica with Salamis l. i BC Possible
295 hoi emporoi hoi Kitieis Attica with Salamis 333 / 332 BC Probable
296 hoi emporoi Attica with Salamis 15 (?) - 10 (?) BC Possible
297 hoi en Peira(ie)i pragmateutai hoi peri Ba(lerion) Agathopoda Me(litea) Attica with Salamis b. 161 AD Probable
298 [era]nistai Attica with Salamis 286 - 239 (?) BC Certain
299 eranos Attica with Salamis ii AD Probable
300 eranistai Attica with Salamis 320 (?) - 296 (?) BC Certain
302 synodos 143 ton proton philon kai chiliarchon kai peri tous basileis machairophoron Egypt i BC Certain
304 koinon ton eraniston Attica with Salamis s. iii BC Certain
305 koinon ton eraniston Attica with Salamis 53 / 54 AD Certain
306 hieros doumos Western Asia Minor 171 / 172 AD Probable
307 eranos Attica with Salamis i AD Possible
308 eranos Attica with Salamis s. ii AD Certain
309 [k]oinon era[ni]ston Attica with Salamis s. ii BC Probable
310 eranistai Attica with Salamis 324 / 323 BC Possible
311 eranistai Attica with Salamis s. ii BC Possible
312 eranistai Attica with Salamis iii BC Possible
313 eranistai Attica with Salamis e. ii BC Probable
314 eranistai Attica with Salamis 300 / 299 BC Certain
315 hoi mystai Dionysou Kallonos Thrace 85 - 116 AD Certain
316 hoi thiasitai Dionysiou Parabolou Thrace 117 - 137 AD Certain
317 U-THR-003 Thrace i - iii AD Certain
318 to koinon t[on... Thrace i - iii AD Certain
319 syn[odos ... Attica with Salamis 41 / 40 BC Certain
320 U-ATT-013 Attica with Salamis Hell. (?) Possible
321 eranistai Attica with Salamis s. i AD Certain
322 hebdomaistai Attica with Salamis 330 - 325 BC Possible
323 koino[n ton A]sklepiaston Attica with Salamis 212 (?) - 173 (?) BC Certain
324 he neotera phratra tou Asklepiou Western Asia Minor 28 / 29 AD Probable
325 koinon [ton] Asklepiasto[n] Attica with Salamis e. ii AD Probable
326 U-ATT-014 Attica with Salamis 215 (?) BC Possible
327 ---iphontiasto[n en Ak]ademeia Attica with Salamis 130 (?) AD Possible
328 Paianistai hoi hypo ton titlon Attica with Salamis Imp. Possible
329 Paianistai Attica with Salamis 200 - 210 AD Possible
330 thera[peutai] Attica with Salamis i AD Probable
331 koinon ton Sidonion Attica with Salamis 96 BC Certain
332 Salaminioi Attica with Salamis 334 - m. iii BC Certain
333 U-ATT-001 Attica with Salamis l. ii BC Possible
334 synodos Attica with Salamis i BC Probable
335 [he synodos he meta Asklepi?]odoton Attica with Salamis s. iv BC Discarded
336 synodos tou Herakleous Attica with Salamis 159 / 158 BC Certain
337 Daitaleis Attica with Salamis s. iv BC Possible
338 oikos Attica with Salamis iv / iii BC Probable
339 Bakcheion Attica with Salamis 164 / 165 AD Certain
340 hieros doumos Western Asia Minor 223 / 224 AD Possible
341 koinon (ton) Eikadeon Attica with Salamis 342 - iii BC Probable
342 to [k]oinon ton [---] Attica with Salamis Hell. (?) - Imp. (?) Possible
343 hoi peri ton eponymon Aristoboulon Kolainiastai Attica with Salamis ii / iii AD Probable
344 synodos Attica with Salamis 120 (?) - 96 (?) BC Probable
345 Artemisiastai Attica with Salamis iii (?) BC Certain
346 the people of QDMT Aegean Islands l. iv BC Possible
347 synetheis Aegean Islands e. i BC Probable
348 U-WAM-028 Western Asia Minor ii BC - i AD Possible
349 synodos ton Herakliaston en Limnais Attica with Salamis 90 (?) AD Certain
350 koinon ton Sarapiaston Attica with Salamis l. iii BC Certain
351 [koinon t]on Sarapiaston Attica with Salamis 215 / 214 BC Certain
353 Sabaziastai Attica with Salamis 101 / 100 BC Certain
354 koinon ton Soteriaston Attica with Salamis 35 / 34 BC Certain
355 hoi kataloustikoi Western Asia Minor 159 - 162 AD Certain
356 Amphieraistai Attica with Salamis 229 (?) BC Certain
357 to [koinon ton Her]oiston Attica with Salamis 39 / 38 BC Certain
358 Meikoniastai Attica with Salamis 130 (?) AD Possible
359 hoi paianistai tou Mounichiou Asklepiou Attica with Salamis 215 / 216 AD Possible
360 paianistai Attica with Salamis ii / iii AD Possible
361 koinon ton orgeonon Attica with Salamis 272 - 70 (?) BC Certain
362 thiasos [E]tionidon Attica with Salamis f. v (?) BC Possible
363 hoi peri ton Heraklea ton proton gymnasion neaniskoi kai kata to archaion tou tritou Western Asia Minor iii AD Possible
370 hoi apo basileon Attalou kai Eumenous katoikountes Mernouphyta Herakleastai Western Asia Minor ii BC - ii AD Possible
374 hoi akmastai Western Asia Minor iii AD Probable
375 hoi linourgoi Western Asia Minor iii AD Certain
376 hoi lanarioi Western Asia Minor 218 - 222 AD Certain
377 hoi bapheis Western Asia Minor i - iii AD Certain
378 hoi techneitai Western Asia Minor l. ii - m. iii AD Certain
379 syntechnia bapheon Western Asia Minor 117 - iii AD Certain
380 hoi <m>ystai Western Asia Minor ii (?) BC - iii (?) AD Possible
381 hoi philoi Western Asia Minor i (?) - iii (?) AD Possible
382 hoi peri Ailion Teimona mystai Hermou Western Asia Minor 117 - iii (?) AD Probable
383 he phamilia Western Asia Minor i - 212 (?) AD Possible
384 hoi bourseis Western Asia Minor iii AD Certain
385 Mystai Herakleous Western Asia Minor 212 - m. iii (?) AD Probable
386 latypoi Western Asia Minor i (?) - iii (?) AD Possible
387 hoi mystai tou Dios Saouazou Western Asia Minor 205 / 206 AD Certain
389 hoi skytotomoi Western Asia Minor i - ii AD Certain
390 [cha]lkeis chalkotypoi Western Asia Minor i AD Certain
391 hoi kerameis Western Asia Minor 198 - 217 AD Certain
392 hoi kepouroi Western Asia Minor ii - iii AD Certain
393 hoi ex archaiou katoikountes Rhomaioi Western Asia Minor 193 - iv (?) AD Probable
394 U-WAM-004 Western Asia Minor 212 - iv (?) AD Possible
395 hoi pragmateuomenoi [p]ar' autois Rhoma[i]oi Western Asia Minor 05 / 04 BC Certain
396 hoi artokopoi Western Asia Minor ii - iii AD Certain
397 <hoi prag>mateuomenoi Western Asia Minor ii - iii AD Certain
398 to homotechnon ton gnapheon Western Asia Minor 142 / 143 AD Certain
399 he synergasia ton linourgon Western Asia Minor ii - iii AD Certain
400 he synergasia ton sippinarion Western Asia Minor 208 / 209 AD Certain
401 to homotechnon to lanarion Western Asia Minor ii - iii AD Certain
402 to homotechnon ton hyphanton Western Asia Minor 156 / 157 AD Certain
403 he synergasia ton gnapheon Western Asia Minor 152 - 155 AD Certain
404 he synergasia ton pilopoion Western Asia Minor 194 / 195 AD Certain
405 [thiasotai] Western Asia Minor i BC - i AD Certain
406 he plateia ton skyteon Western Asia Minor 147 - 174 AD Certain
407 he synodos ton techtonon Western Asia Minor 165 / 166 AD Certain
408 heimatiopolon (l. himatiopolloi) Western Asia Minor iv AD Certain
409 artopoioi Western Asia Minor iv AD Certain
410 silinarioi (l. silignarioi) Western Asia Minor iv AD Certain
411 [oikodomoi kai technitai] Western Asia Minor 459 AD Certain
412 hoi en toi statarioi pragmateuomenoi Western Asia Minor i - ii AD Certain
413 hoi eriourgoi Western Asia Minor ii - iii AD Certain
414 hoi skyteis Western Asia Minor ii - iii AD Certain
415 he psilagnapho[n synergasia/ symbiosis] Western Asia Minor ii - iii AD Certain
416 [koi]non ton mysto[n ...] Peloponnese with Adjacent Islands ii - iii AD Certain
417 eriopolai Western Asia Minor 301 AD Certain
418 linyphoi Western Asia Minor 301 AD Certain
419 hoi peri ton] Heraklea protoi kai aleiptoi aknastai (l. akmastai) Western Asia Minor iii AD Possible
420 [hoi Her]akleotai Western Asia Minor 151 / 152 AD Possible
421 Thraikes hoi katoikountes par' au[t]ois Western Asia Minor 05 / 04 BC Probable
422 hoi idioi synbiotai Western Asia Minor i (?) - iii (?) AD Possible
423 he synodo[s] Western Asia Minor ii (?) - iv AD Probable
424 he synodi[a] Western Asia Minor ii (?) - iv AD Probable
425 hoi ek tes synodou Aegean Islands ii BC Probable
426 hoi anabainontes eis Helikonion Aegean Islands i BC - ii AD Possible
427 he speira Western Asia Minor 198 / 199 AD Certain
428 he synodos ton Koragon (l. Koregon) Peloponnese with Adjacent Islands 61 / 60 BC Certain
429 U-AEI-005 Aegean Islands 25 BC Possible
430 to koinon tan hiereian tas Damatros (l. to koinon ton hiereion tes Demetros) Peloponnese with Adjacent Islands 43 / 42 BC Certain
432 he synodos ton Asklepiou hiereon Peloponnese with Adjacent Islands i AD Certain
433 hoi hiereis tou Dios tou Epidotou (?) Peloponnese with Adjacent Islands i AD Certain
434 synodos Peloponnese with Adjacent Islands i BC - i AD Certain
435 Philogymnastai Central Greece iii BC - i AD Probable
436 xynoi daitymones Peloponnese with Adjacent Islands ii BC Possible
437 thiasos of Amandou Central Greece m. ii AD Certain
438 to koinon ton thiasiton ton Syron ton eikadiston hous synegage he theos Aegean Islands b. 166 (?) BC Certain
439 hoi thiasitai Hagnes theou hous synegage Aegean Islands 120 (?) BC Certain
440 hetairoi Aegean Islands i (?) BC - i (?) AD Possible
441 to koinon ton therapeuton Aegean Islands e. ii - 135 BC Possible
442 Sarapiastai hous synegagen Menneas Aegean Islands b. 166 BC Certain
443 synthiasitides Aegean Islands a. 166 BC Possible
444 hoi symbalomenoi eis tom bomon Aegean Islands e. ii - m. ii BC Possible
445 to koinon ton therapeuton symbalomenon Aegean Islands b. 155 BC Possible
446 to koinon ton therapeuton symbalomenon eis tas thysias kai tas spondas Aegean Islands b. 155 BC Possible
448 hoi agoraioi Western Asia Minor ii - iii AD Possible
449 hoi paideutai Western Asia Minor ii - iii AD Probable
450 phratra he peri Theodoton Diogeneianon kai Glykona Diodorou Western Asia Minor ii AD Possible
451 phratra he peri Diodoron Athenagorou Kolokynthianon kai peri Athenagoran Diodorou Gorgionos Western Asia Minor ii AD Possible
452 [he Saloudeon k]ai Melokometon phratra Western Asia Minor ii - iii AD Possible
453 he hetaireia he Arzimneon he peri Stratoneikon Apolloniou Theoga kai Zotikon Apolloniou Klandionos Western Asia Minor ii - iii AD Possible
454 he ton gnapheon [s]ynergasia Western Asia Minor ii AD Probable
455 he ton gnapheon synergasia Western Asia Minor 102 - 116 AD Probable
456 he homotechnia ton kepouron Steunenon Western Asia Minor i - ii AD Probable
457 hoi epi tes Thermaias plateias ergastai Western Asia Minor 75 - 100 AD Possible
458 hoi en tei Thermaiai plateiai Western Asia Minor 150 - 170 AD Possible
459 hoi en tei skytikei plateiai techneitai Western Asia Minor 130 - 170 AD Possible
460 he hierotate platia Western Asia Minor i - iii AD Possible
461 hoi synbiotai K[a]ba[l]loi Western Asia Minor i - iii AD Probable
462 Xenoi Tekmoreioi Western Asia Minor l. ii (?) - iv (?) AD Certain
463 ho hieros thiasos Western Asia Minor ii - iii AD Possible
464 hoi mystai Western Asia Minor i - ii AD Probable
465 [hoi thiasotai] Western Asia Minor i - iii AD Discarded
466 phratra Heliophontos Antiochou kai Ponpeiou Markou Western Asia Minor 169 / 170 AD Probable
467 Ptolemenoi mystai Western Asia Minor ii AD Probable
468 [mys]tai Western Asia Minor ii - iii AD Probable
469 [n]eoi mystai Western Asia Minor ii - iii AD Probable
470 mystai Koroseanoi neobachchoi Western Asia Minor ii - iii AD Probable
471 Kreouerenoi mystai Western Asia Minor ii - iii AD Probable
472 thiasus Macedonia s. ii - f. iii AD Possible
473 hoi synetheis Macedonia 52 AD Certain
474 Sympotai Peloponnese with Adjacent Islands iii BC Possible
475 hoi mystai Macedonia e. iii - l. iii AD Possible
476 thiasos Peloponnese with Adjacent Islands ii - iii AD Probable
477 U-MAC-002 Macedonia f. ii - e. iii AD Certain
478 hoi synetheis hoi peri Posidonin ton archisynagogon Macedonia s. ii - f. iii AD Certain
479 he synetheia ton onon Macedonia ii AD Certain
480 [- - -]istan [- - - ]astan So[- - - ton syn] Arist[ok]rito Aegean Islands 10 AD Certain
481 U-AEI-024 Aegean Islands 10 AD Probable
482 [- - - Ath]a]n]ai[s]tan Aegean Islands 10 AD Certain
483 hoi peri Aur. Artemona Hermokl[e]ous phratra Western Asia Minor iii AD Probable
484 ther<e>uto<re>s andres Peloponnese with Adjacent Islands ii - iii AD Possible
485 he heiera eispeire Western Asia Minor 249 / 250 AD Probable
486 hoi mystai Macedonia e. iii AD Possible
488 hoi mystai tou hierou a' thi[as]ou Western Asia Minor i - iii AD Probable
489 hoi mystai Western Asia Minor i - iii AD Probable
490 to koinon ton thias[i]ton Macedonia 7 BC Probable
491 phyles Dios mystai Western Asia Minor i - ii AD Probable
492 [lith]oxo[o]i Peloponnese with Adjacent Islands iv - vi AD Possible
493 he geitosyne ton protopyleiton Western Asia Minor 212 - iii AD Probable
494 hy synbiotai (l. hoi synbiotai) Western Asia Minor i - iii AD Probable
495 Haliastan Panathenaistan Aegean Islands i BC Certain
497 hoi synthiasitai Macedonia ii - iii AD Probable
498 Panathenaistan kai Herakleistan koinon Aegean Islands i BC Certain
499 akon[etai] Peloponnese with Adjacent Islands iv - vi AD Possible
500 bakcheion presbyteron Macedonia i AD Probable
501 [mar]mararioi Peloponnese with Adjacent Islands iv - vi AD Possible
503 to bennos Dios Brontotos Western Asia Minor 212 - iii AD Probable
504 hoi benneitai Western Asia Minor ii AD Probable
505 bennos Sereanon Western Asia Minor i - iii AD Possible
506 bennos Soenon Western Asia Minor 98 - 117 AD Possible
507 hoi synetheis philoi Western Asia Minor 57 / 58 AD Possible
508 [thiasos] (?) Macedonia ii / iii AD Discarded
509 to koinon t[on ---]siaston Peloponnese with Adjacent Islands ii AD Certain
510 kollegion Macedonia a. 212 AD Certain
511 Agrippiastai Peloponnese with Adjacent Islands 16 BC Certain
512 U-MAC-003 Macedonia f. ii AD Possible
513 doumos Western Asia Minor i - iii AD Discarded
514 hoi peri ten geitoniasin tou ch[o]rou Aureliou Antiochous Papa kleronomoi Western Asia Minor 212 - iii AD Possible
515 asianon thiasos Macedonia 187 / 188 (?) AD Certain
516 [s]ythreskeutai [- - - P]ergamou heroos Macedonia i - ii AD Probable
517 kollegion Macedonia ii AD Certain
518 synetheis Macedonia i / ii AD Certain
519 stratoleastai Peloponnese with Adjacent Islands i BC / i AD Certain
524 bapheis Western Asia Minor i - iii AD Probable
525 U-WAM-005 Western Asia Minor i - ii AD Possible
526 he techne ton lithourgon Thrace iii AD Certain
527 he homot[echnia] Western Asia Minor i - iii AD Possible
528 Hadylyrai entheoi thiasoi Peloponnese with Adjacent Islands 303 BC Certain
530 he pro poleos speira Thrace s. ii - f. iii AD Certain
532 he techne ton makellarion Thrace Imp. Certain
533 [he] techne [ton ...] Thrace Imp. Certain
535 hoi peri Leoniden Hermesilaou hierea mystai kai dekatistai Western Asia Minor m. ii - s. ii AD Certain
536 symposiastai theou Asklepiou Thrace iii AD Probable
537 to bakcheion Thrace iii AD Possible
538 U-PEL-001 Peloponnese with Adjacent Islands vi / v BC Possible
539 U-WAM-006 Western Asia Minor iii BC Certain
540 hoi peri ton Dionyson o[---] Thrace Imp. Possible
541 he techne ton gnapheon Thrace Imp. Certain
542 Phokaeis (?) Peloponnese with Adjacent Islands ii - iii AD Possible
543 he synagoge rhopopolon ton peri Sokrates son of Meniskos Thrace i - ii AD Certain
544 to synedr[ion] ton Philapameo[n] Thrace ii - iii AD Certain
545 he synodos ton stephaneplokon Eastern Asia Minor i - ii AD Certain
546 he synago[g]e ton koureo[n p]eri archisynag[og]on G. Ioulion [O]ualenta Thrace e. i AD Certain
547 neoi <a>u[ra]rioi Thrace ii AD Certain
548 U-PEL-002 Peloponnese with Adjacent Islands iii - iv AD Discarded
549 Brontaistai Western Asia Minor Class. (?) - Imp. Certain
550 [h]oi ek to[u gy]mnasiou tou Hippolyt[e]iou Peloponnese with Adjacent Islands iii / ii BC Possible
551 hoi aleiphomenoi Peloponnese with Adjacent Islands iii - ii BC Possible
552 [hoi thyak]tai tas Aphroditas tas em Bassais (l. hoi thyaktai tes Aphrodites tes en Bessais) Peloponnese with Adjacent Islands 146 BC Possible
553 hoi thyaktai Peloponnese with Adjacent Islands 146 BC Possible
554 synmystai Abarsakenoi Western Asia Minor s. iii AD Probable
555 hoi t[e]lesteres [tas Megala]s Matros Peloponnese with Adjacent Islands 146 BC Possible
556 hoi thyaktai hoi peri Lyso[n]a Peloponnese with Adjacent Islands 146 BC Possible
557 hoi peri ---klea thiasitai (l. thiasotai) Peloponnese with Adjacent Islands ii BC Possible
558 hoi peri Hymnon thiasitai (l. thiasotai) Peloponnese with Adjacent Islands ii (?) BC Possible
559 daitaleis Peloponnese with Adjacent Islands ii - iii AD Certain
560 thiasos artokreonikos Peloponnese with Adjacent Islands i - ii AD Certain
561 hoi synieroi tou heroos Peloponnese with Adjacent Islands ii (?) - i (?) BC Possible
562 U-ATT-002 Attica with Salamis f. iv BC Possible
563 th[iasotai] Attica with Salamis 273 / 272 BC Probable
564 U-ATT-003 Attica with Salamis 261 / 260 BC Probable
565 koin[on Attica with Salamis m. iii (?) BC Possible
566 U-ATT-004 Attica with Salamis 220 / 219 BC Probable
567 U-ATT-005 Attica with Salamis 130 - 117 BC Possible
568 [synodos ton ---]ston Attica with Salamis 28 / 29 AD Possible
569 U-ATT-006 Attica with Salamis f. i AD Possible
570 U-ATT-007 Attica with Salamis Imp. Possible
571 U-ATT-008 Attica with Salamis l. iv BC Possible
572 U-ATT-009 Attica with Salamis m. ii BC Probable
573 dekadistai Attica with Salamis m. iv - m. iii BC Possible
574 thiasos Attica with Salamis iii BC Probable
575 ho thiasos ho Phainemachou Peloponnese with Adjacent Islands i - ii AD Possible
578 ho oikos ho ton naukleron Eastern Asia Minor e. ii - iii AD Certain
579 kollegion Eastern Asia Minor i BC - iii AD Certain
582 hoi aleiphomenoi en anphoterois (l. amphoterois) tois gymnasiois Peloponnese with Adjacent Islands i - ii AD Possible
583 techne byrs[eon Thrace 212 - 217 AD Certain
584 techne syropoion Thrace Imp. Certain
585 techne kapelon Thrace s. ii - f. iii AD Certain
586 Philokaisares Thrace f. ii AD Discarded
587 askopoioi The Near East and Beyond ii - vi AD Probable
588 chalkatopoi The Near East and Beyond ii - vi AD Probable
589 chrysochooi The Near East and Beyond ii - 540 AD Probable
590 linourgoi The Near East and Beyond iii - iv AD Possible
591 he tou Dios [t]ou ammana het[ai]reia The Near East and Beyond ii BC Probable
592 to systema Artemeisiakon (l. Artemisiakon) mega epikaloumenon ton gnapheon The Near East and Beyond 207 AD Probable
593 kepouroi tes ano pharangos The Near East and Beyond 209 - 211 AD Possible
594 kerameis The Near East and Beyond 150 - 250 AD Probable
595 agoreis (l. agoraioi) The Near East and Beyond 150 - 250 AD Probable
596 Makedones The Near East and Beyond 150 - 250 AD Probable
597 he tou aionos hiera techne linyphon The Near East and Beyond 230 - 270 AD Probable
598 hoi sebomenoi The Near East and Beyond 79 / 80 AD Probable
599 he hiera synodos ton [apo t]e[s oiko]umen[es] peri ton Dionyson kai ton kyrion hemon Autokratora Nervan Traianon Kaisara Sebaston Germanikon Dakik[on techneiton hieroneikon stephaneiton (l. techniton hieronikon stephaniton)] kai ton touton synagoniston The Near East and Beyond 105 - 114 AD Certain
600 U-NEA-001 The Near East and Beyond 75 - iii AD Possible
601 mrzḥ ‘bdt The Near East and Beyond i BC - i AD Probable
602 U-NEA-002 The Near East and Beyond 1 - 50 AD Probable
603 mrzḥ dwšr’ The Near East and Beyond 70 - 106 AD Probable
606 hoi synbasilistai kai Dioskouriastai hoi hyparchontes en toi nomoi Egypt 246 - 221 BC Certain
607 U-NEA-020 The Near East and Beyond 88 - 99 AD Probable
608 U-NEA-019 The Near East and Beyond i - ii AD Probable
609 hoi threskeuontes The Near East and Beyond 175 / 176 AD Probable
610 syntechnia oikodomon The Near East and Beyond ii - iii AD Probable
611 [oikos poreutikon] The Near East and Beyond 100 - 250 AD Probable
612 mrzḥ šmš The Near East and Beyond iv BC Possible
613 Bostreno[i e]rgolaboi The Near East and Beyond i - iii AD Possible
614 koureis The Near East and Beyond 132 AD Probable
615 machairopoioi The Near East and Beyond 48 / 47 BC Probable
616 he 5 techne kleinopeg<o>n (l. klinopegon) The Near East and Beyond 98 AD Probable
617 techne pseiloton The Near East and Beyond 104 AD Probable
618 tektones The Near East and Beyond 59 / 60 AD Probable
619 U-WAM-007 Western Asia Minor l. i (?) BC - iii AD Possible
620 t[g]ry’ klhwn dy bmdynt bbl The Near East and Beyond 24 AD Probable
621 [hoi en Seleukeiai emp]o[r]oi Pa[lmyrenoi kai Hellen]es The Near East and Beyond 19 AD Probable
622 to hierotaton synergion Thrace Imp. Certain
623 [to] symposion [ton] ou(a)nnon (ie. vannon) The Near East and Beyond 257 / 258 AD Probable
624 syntech[nia ton chrysoch]oon kai argy[rokopon] The Near East and Beyond 258 AD Probable
625 to symposion skyt(e)on kai askonautopoion The Near East and Beyond 257 / 258 AD Probable
626 to symposion ton konet[--] The Near East and Beyond 257 / 258 AD Probable
627 U-NEA-018 The Near East and Beyond 1 - 50 AD Possible
628 synodos Herakleous Egypt 170 - 131 BC Certain
629 U-WAM-008 Western Asia Minor ii - iii AD Possible
630 U-WAM-009 Western Asia Minor m. i BC - iii AD Possible
631 U-WAM-010 Western Asia Minor s. ii - iii AD Possible
632 U-NEA-017 The Near East and Beyond 34 AD Probable
633 mrzḥ [....]bw The Near East and Beyond i - iii AD Probable
634 mrzḥ b‘ltk wtym’ The Near East and Beyond i - iii AD Possible
635 hoi synetheis tes Homonoias Thrace Imp. Certain
636 U-NEA-007 The Near East and Beyond 59 - 68 AD Probable
637 mrzḥ dy kmry bl The Near East and Beyond 44 BC - 273 AD Discarded
638 Bakcheion Asianon Thrace 196 - 198 AD Certain
639 U-EGY-008 Egypt 110 BC Certain
640 U-WAM-011 Western Asia Minor 131 / 132 AD Possible
641 bennos Western Asia Minor i BC - iii AD Certain
642 koinon ton aleiphomenon Central Greece f. ii BC Certain
643 U-EGY-009 Egypt i (?) BC Certain
644 he tou Hermaiou synodos Egypt 79 - 53 BC Certain
645 phratores Eastern Asia Minor 137 / 136 BC Possible
646 U-NEA-021 The Near East and Beyond 73 / 74 AD Discarded
647 Stephaneitai The Near East and Beyond 73 / 74 AD Probable
648 eue[rg]esiastai The Near East and Beyond 73 / 74 AD Probable
649 Kerauniastai The Near East and Beyond 73 / 74 AD Probable
650 he sp[eira] Thrace 241 - 244 AD Certain
651 geitosyne Western Asia Minor ii AD Possible
652 geitniasis Western Asia Minor ii AD Possible
653 U-THR-039 Thrace Imp. Discarded
654 he tou Dios Hypsistou synodos Egypt 69 (?) - 58 (?) BC Certain
655 hoi phil<oi> Topies[id]ai The Near East and Beyond i BC Probable
656 katochoi sybomoi (l. symbomoi) Aphrodeites The Near East and Beyond 60 AD Probable
657 hoi tes 3 dekania[s] The Near East and Beyond i - iii AD Possible
658 [hoi tes (lost number)] dekanias The Near East and Beyond i - iii AD Possible
659 chalkotyp(oi) The Near East and Beyond i - iii AD Probable
660 cultores dei Mifseni The Near East and Beyond i - iii AD Possible
661 theou hagiou ouraniou syngenia The Near East and Beyond 116 / 117 AD Probable
662 syngeitones Western Asia Minor 117 - 138 AD Possible
663 hoi syngeneis Western Asia Minor ii AD Possible
664 chrysoch<o>oi The Near East and Beyond iv - v AD Possible
665 U-NEA-008 The Near East and Beyond 166 / 167 AD Possible
666 [he] hiera synodos ton apo tes oikoumenes peri ton Dionyson kai autokratora Kaisara, Traianou hyion, theou Nerva hyionon, Traianon Hadrianon Sebasto<n> techneiton hieroneikon stephaneiton (l. techniton hieronikon stephaniton) kai t<o>n touton synagoniston The Near East and Beyond 117 - 138 AD Certain
667 U-THR-006 Thrace ii / iii AD Certain
669 U-EGY-010 Egypt s. i (?) BC Probable
670 U-EGY-011 Egypt i BC Certain
671 he synodos ton systratioton Egypt i BC Certain
672 U-EGY-012 Egypt 140 - 130 BC Possible
673 theasitai (l. thiasitai) Thrace f. iii AD Possible
674 U-EGY-013 Egypt 51 (?) - 30 (?) BC Certain
675 synetairoi The Near East and Beyond 37 AD Probable
676 he hetaireia The Near East and Beyond 54 AD Probable
677 U-WAM-029 Western Asia Minor l. i BC - iii AD Probable
678 U-NEA-022 The Near East and Beyond i - iii AD Possible
679 U-NEA-023 The Near East and Beyond i - iii AD Possible
680 Dipoliastai Attica with Salamis m. iv BC Possible
681 syngenikon Western Asia Minor 140 / 141 AD Probable
682 U-WAM-031 Western Asia Minor l. ii - iii AD Possible
683 he [ton T]ota[i]aenon geitosyne Western Asia Minor 102 - 114 AD Discarded
684 bakcheion Thrace f. iii AD Certain
686 rhopopolai Thrace Imp. Certain
687 he techne he ton sakkophoron ton apo tes eleras Thrace Imp. Certain
688 Neikaeis olympiastai Thrace Imp. Probable
689 U-NEA-011 The Near East and Beyond 31 AD Possible
690 U-ATT-010 Attica with Salamis 52 / 51 BC Possible
691 orgeones Attica with Salamis Hell. Probable
692 U-NEA-012 The Near East and Beyond i - iii AD Possible
693 U-NEA-013 The Near East and Beyond i - iii AD Possible
694 U-NEA-014 The Near East and Beyond i - iii AD Possible
695 synergion Thrace Imp. Certain
696 U-THR-008 Thrace Imp. Certain
697 he synodos Neikomedeon (l. Nikomedeon) lithoxoon Thrace Imp. Certain
698 threskeia Dios Hypsistou (?) Macedonia 252 AD Possible
699 argentarioi Macedonia Imp. Certain
700 hoi phratores Macedonia Imp. (?) Probable
701 hoi peri auton Macedonia s. ii - f. iii AD Possible
702 hoi synklitai ne[oi] Macedonia Imp. Certain
703 U-NEA-015 The Near East and Beyond 153 AD Possible
704 phretra Aathaoenon The Near East and Beyond i - iii AD Discarded
705 Bakcheion Asianon Thrace f. iii AD Certain
706 U-MAC-004 Macedonia Imp. Certain
707 hoi hieraphoroi synklitai Macedonia f. i AD Certain
708 thiasus Maenad(um) regianarum Macedonia i - ii AD Certain
709 hoi synthreskeutai kleines (l. klines) theou megalou Sarapidos Macedonia f. iii AD Probable
710 Sparganiotai Thrace i - ii AD Certain
711 Leadeitai Western Asia Minor ii AD Possible
712 hoi Seienoi ... tes hieras plateias The Near East and Beyond i - iii AD Possible
713 koinon tes triakados The Near East and Beyond i - iii AD Possible
714 syngeneia Western Asia Minor ii AD Possible
715 threskeutai kai sekobatai theou Hermanoubidos Macedonia iii AD Certain
716 U-MAC-005 Macedonia i - s. ii AD Certain
717 phrateres (uncertain reading) Western Asia Minor iii - ii BC Possible
718 he speira Thrace i - iii AD Certain
719 adelphoi Eastern Asia Minor ii AD Probable
720 U-THR-010 Thrace ii AD Certain
721 hoi synklitai Macedonia 66 - f. ii AD Certain
722 Asianon ho thiasos Macedonia s. ii - f. iii AD Certain
723 bakchion (i.e. bakcheion) Asianon Beientoros Macedonia 237 / 238 AD Certain
724 threskia ton Asklepiaston Macedonia 237 AD - 238 Certain
725 U-EGY-014 Egypt 105 - 102 BC Certain
726 U-EGY-016 Egypt 102 BC Certain
727 hoi hetairoi Hekata[iou] The Near East and Beyond ii - i BC Discarded
728 hoi phil[oi kai sy]skenoi The Near East and Beyond ii - i BC Discarded
729 hoi hetairoi Western Asia Minor 150 - 100 BC Possible
730 hoi heta[i]roi Western Asia Minor ii AD Discarded
731 hoi hetairoi Western Asia Minor ii AD Discarded
732 synetairoi Western Asia Minor 150 - 200 AD Discarded
733 hoi hetair[oi] Western Asia Minor i - ii AD Discarded
734 U-EGY-015 Egypt 73 AD Certain
735 phamilia monomachon ton peri Kalydona Eastern Asia Minor 209 / 210 AD Certain
736 hetairoi Eastern Asia Minor Inc. Possible
737 hoi hetairoi Western Asia Minor 125 - 135 AD Discarded
738 U-THR-011 Thrace iii AD Certain
739 hoi therapeutai tou theou Thrace ii - i BC Certain
740 Prinophoros Macedonia iii AD Certain
741 hoi phratores Western Asia Minor 150 - 200 AD Possible
742 het[airoi] Western Asia Minor i - iii AD Possible
743 hoi Droiophoroi Macedonia iii AD Certain
744 U-MAC-006 Macedonia 218 / 219 AD Certain
745 speira Macedonia f. iii AD Certain
746 U-EGY-017 Egypt 125 BC Certain
747 hoi Eriphiastai Macedonia ii - iii AD Possible
748 Statianitai Peloponnese with Adjacent Islands iii AD Probable
749 U-EGY-018 Egypt l. iii BC Certain
750 Taurou kompetou doumos Macedonia ii - iii AD Certain
751 U-MAC-007 Macedonia iii AD Certain
752 U-WAM-013 Western Asia Minor ii AD Possible
753 to koinon ton peri ton Dionyson techniton] ton ex Isthmou kai Nemeas tes en Arg[ei synodou Peloponnese with Adjacent Islands 114 / 113 BC Certain
754 U-EGY-019 Egypt 221 BC Certain
755 technitai peri ton Dionys[on ex Isthmou] kai Nemeas hoi eis Elin symporeuomenoi Peloponnese with Adjacent Islands i BC Certain
756 hoi synethe[is] tou Herakleos Macedonia 117 - m. ii AD Certain
757 doumos Aphrodeites Epiteuxidias Macedonia 90 / 91 AD Certain
758 he synetheia heroos Aineia Macedonia 125 / 126 AD Certain
759 hoi Gourasias [A]rtemid[os] synetheis tes pros tei Acherdoi Macedonia i / ii AD Certain
760 he synethia Heronos Aulonitou Macedonia 159 / 160 AD Certain
761 hoi peri ton Heroa Macedonia ii - iii AD Probable
762 hieroneikon to amphodon Eastern Asia Minor 251 - 258 AD Possible
763 U-EAM-003 Eastern Asia Minor 251 - 258 AD Possible
764 hetaroi (l. hetairoi) Peloponnese with Adjacent Islands ii - iii AD Possible
765 Isthmike s[ynodos - - -] Peloponnese with Adjacent Islands 98 / 99 AD Certain
766 U-EGY-020 Egypt 218 BC Certain
767 U-EGY-021 Egypt 101 / 100 BC Certain
768 syn[odos - - -] Peloponnese with Adjacent Islands 196 (?) - 146 (?) BC Certain
769 ha (l. he) s[y]nodos ton sidar[eon] (l. sidereon) Peloponnese with Adjacent Islands i / ii AD Probable
770 synbolaphoroi (l. symbolaphoroi) Western Asia Minor Inc. Possible
771 toi Aiiatai Peloponnese with Adjacent Islands iii BC Possible
772 to koin[o]n to hypocheti[on t]an kranan tan par' Arista[n] (l. to koinon to hypochetion ton krenon ton par' Aristan) Peloponnese with Adjacent Islands iii BC Possible
773 Tainarioi Peloponnese with Adjacent Islands i BC Discarded
774 [synetheia (?) Arte]midos Akraias Macedonia 117 / 118 AD Certain
775 ho georgikos thiasos Egypt 170 BC Certain
776 hoi sitethentes Peloponnese with Adjacent Islands i BC Discarded
777 U-EGY-022 Egypt ii - i BC Certain
778 to bennos ho Totrianos or to bennos <to> Otrianos Western Asia Minor l. i BC - iii AD Certain
779 synodos Peloponnese with Adjacent Islands i (?) BC Possible
780 synodos Peloponnese with Adjacent Islands ii (?) - i (?) BC Probable
781 Dioserapi(as)tai Peloponnese with Adjacent Islands ii (?) - iii (?) AD Possible
782 U-PEL-003 Peloponnese with Adjacent Islands iii (?) BC Discarded
783 U-PEL-004 Peloponnese with Adjacent Islands iii (?) BC Discarded
784 delphid[otai] Peloponnese with Adjacent Islands ii BC Certain
785 synetheia he epi tou Poseidonos Macedonia s. ii AD Certain
786 he synetheia ton porphyrobaphon tes oktokaidekates Macedonia l. ii AD Certain
787 hoi synetheis hoi peri Epikraten Macedonia i AD Certain
788 [he sy]netheia t]on] peri Ale[---] Macedonia ii - iii AD Certain
789 hoi syn[etheis ---] Macedonia ii - iii AD Certain
790 ho en Syenei Dioskouriakos thiasos Egypt i (?) BC Certain
791 hie[r]a synodos Thrace Imp. Possible
792 thiasos Thrace Imp. Possible
793 U-MAC-008 Macedonia ii AD Possible
794 [he] synethia (l. synetheia) tes Nemeseos ton peri Terminarin Macedonia f. iii AD Certain
795 U-MAC-009 Macedonia s. ii AD Certain
796 Stephaneplo[kon] synethia (l. synetheia) Macedonia ii / iii AD Certain
797 hoi peri L(oukion) Rousteikeilion Agathopoda synetheis phil[o]paiktoron Macedonia f. ii AD Probable
798 hoi peri L(oukion) Nonion synetheis Macedonia s. ii AD Certain
799 U-MAC-013 Macedonia 234 AD Certain
800 U-MAC-014 Macedonia f. iv AD Probable
801 philoneaniskoi Thrace i - ii AD Probable
802 U-AEI-008 Aegean Islands ii - iii AD Discarded
804 U-MAC-010 Macedonia f. iii AD Certain
805 U-MAC-011 Macedonia s. ii - f. iii AD Certain
806 Neikomedeis (l. Nikomedeis) Thrace Imp. Probable
807 syngenia (l. syngeneia) Western Asia Minor ii - iii AD Possible
808 ho[i s]yngenis (l. syngeneis) Western Asia Minor ii - iii AD Possible
809 hoi syngeneis Western Asia Minor ii AD Certain
810 speira Western Asia Minor 165 - ii AD Certain
811 katazosma Western Asia Minor ii AD Certain
812 diataxis Western Asia Minor ii AD Probable
813 hoi apo Mempheos naukleroi Hippodromitai Egypt 63 BC Probable
814 U-MAC-012 Macedonia ii AD Possible
815 hoi peri ton Dionyson [po]darioi Western Asia Minor 167 - 169 AD Certain
816 hoi synbolaphoroi (l. symbolaphoroi) Western Asia Minor 210 - 240 AD Certain
817 hoi mystai Apollonos Pleurenou Western Asia Minor ii - i BC Certain
819 hoi hypostoloi Macedonia 68 / 67 BC Probable
820 to koinon ton techniton Macedonia 90 - 84 BC Certain
821 koinon toun Heraklei<o>daoun Central Greece l. iii BC Probable
822 koinon ton boukolon Central Greece 300 - 250 BC Certain
823 hoipostoloi (l. hypostoloi) Macedonia iii AD Probable
824 hoi Hippota[dai] Central Greece l. iv BC Possible
825 U-EGY-023 Egypt 103 BC Certain
826 U-EGY-024 Egypt 103 BC Certain
827 hoi egoranomekotes (l. agoranomekotes) Macedonia 212 - m. iii AD Possible
828 U-EGY-025 Egypt Inc. Probable
829 hoi syggeneis Western Asia Minor 200 (?) BC - 100 (?) AD Probable
830 U-WAM-024 Western Asia Minor 285 (?) - 240 (?) BC Probable
831 [to koinon ton] eisporeuomenon en ? AL[...] Western Asia Minor 300 (?) BC - 200 (?) AD Possible
832 hoi apo tou gymnasiou neoi Macedonia 105 BC - 77 AD Discarded
833 hoi thiasitai Western Asia Minor 300 (?) BC - 200 (?) AD Possible
834 to koinon ton eraniston ton syn Hermiai Artemidorou Western Asia Minor 150 (?) - 100 (?) BC Certain
835 U-WAM-014 Western Asia Minor 200 (?) BC - 100 (?) AD Probable
836 thiasos Western Asia Minor 250 (?) - 50 (?) BC Probable
837 thiasitai Western Asia Minor 200 (?) BC - 100 (?) AD Probable
838 toi Bakchoi Western Asia Minor 350 (?) - 300 (?) BC Possible
839 thiasos Western Asia Minor 200 (?) - 100 (?) BC Probable
840 syggeneia Western Asia Minor 150 (?) - 100 (?) BC Certain
841 to koinon ton syngonon Western Greece with the Ionian Islands iii / ii BC Probable
842 to koinon ton diakonon Western Greece with the Ionian Islands i BC Probable
843 Diktynnaistai Western Asia Minor 100 (?) BC - 100 (?) AD Probable
844 he phratria ton Darroniston Western Asia Minor 325 - 300 BC Certain
845 heroistai Western Asia Minor 150 (?) BC - 100 (?) AD Probable
846 Akratetoi Western Asia Minor 1 (?) BC - 200 (?) AD Certain
847 synergasia Western Asia Minor 100 (?) - 300 (?) AD Probable
848 hoi kynegoi Western Asia Minor 50 BC - 50 AD Possible
849 thiasos Western Asia Minor 1 (?) BC - 200 (?) AD Probable
850 he syntechnia ton linyphon Western Asia Minor 150 (?) - 200 (?) AD Probable
851 hoi synergastai Western Asia Minor 1 (?) - 200 (?) AD Possible
852 hoi mystai Western Asia Minor 132 (?) - 200 (?) AD Possible
853 Trallianon hoi mystai Western Asia Minor 200 (?) - 300 (?) AD Probable
854 hoi en tei Kaine notophoroi Egypt 152 BC Possible
855 hoi en tei Kainei cheiristai Egypt 152 (?) BC Possible
856 U-EGY-026 Egypt ii - i BC Certain
857 hoi protoi Assklepiastai Western Asia Minor f. ii BC Certain
858 ho eranos Aegean Islands l. iv - iii BC Certain
859 U-AEI-009 Aegean Islands iv BC - iii Probable
860 to koinon ton aleiphomenon Aegean Islands ii - i BC Probable
861 hoi hierourgoi tes Athenas tes Itonias Aegean Islands iii BC Possible
862 hoi [kordaki]stai [ton per]i ton Pythi[on] Apollona kordakon Aegean Islands Imp. Possible
863 U-EGY-027 Egypt 114 (?) BC Certain
864 koinon thiasiton Aegean Islands l. iv BC Probable
865 [k]oin[on He]ges[i]leidon ? Aegean Islands l. iv BC Possible
866 koinon Theoxeniaston Aegean Islands l. iv BC Probable
867 koinon thi[asiton Damyi]don Aegean Islands l. iv (?) BC Possible
868 U-AEI-010 Aegean Islands Imp. Probable
870 philoi gne[sioi] Aegean Islands i - ii AD Discarded
871 U-ATT-011 Attica with Salamis 51 (?) BC - m. i AD Probable
872 to koinon ton (peri ton Dionyson) techniton Attica with Salamis 279 - 75 BC Certain
873 xystos Central Greece 125 - 180 AD Certain
874 [sympas xystos] Central Greece a. 250 AD Possible
875 phratra Western Asia Minor ii AD Possible
876 doumos Western Asia Minor 172 / 173 AD Possible
877 hieros doumos Western Asia Minor i - iii AD Possible
878 phratra Western Asia Minor 96 / 97 AD Possible
879 synodos Attica with Salamis m. i BC Possible
880 [synodos ton peri ton Dionyson kai ... Se]baston, [neon Dionyson ... techneiton hieronei]kon stephaneito[n (l. techniton hieronikon stephaniton Attica with Salamis m. ii AD Probable
881 hiera Hadriane Antoneine thymelike peripolistike megale synodos ton apo tes oikoumenes peri ton Dionyson kai Αutokratora Κaisara Titon Ailion Hadrianon Antoneinon Σebaston Εusebe neon Dionyson [techniton Attica with Salamis 138 - 161 AD Probable
882 [p]eripoli[stike synodos?] Attica with Salamis ii AD Possible
883 [k]oinon t[on peri ton Dion]yson [tech]niton Attica with Salamis i - ii AD Possible
884 U-ATT-012 Attica with Salamis i AD Discarded
885 [hoi peri t]on Dionyso[n technitai] Attica with Salamis Imp. Possible
886 [he peripolistike s]ynodos [ton ap]o tes oikoum[enes hieroneiko]n stephane[iton techneiton (l. hieronikon stephaniton techniton) kai to]n synagoni[ston auton (?) Attica with Salamis 129 (?) / 130 (?) AD Probable
887 neoi philanpeloi Western Asia Minor 107 - 161 AD Certain
888 synodos ton en Athenais epopoion Attica with Salamis 128 / 127 BC Probable
889 Apolloniastai Aegean Islands 125 - 74 BC Probable
890 hoi Hermaistai Aegean Islands 150 - 56 BC Certain
891 Poseidoniastai Aegean Islands 125 - 74 BC Probable
892 KompetaliastaiDRAFT Aegean Islands e. i BC Certain
893 Pompeiastai Aegean Islands a. 67 BC Certain
894 he synodos ton en Alexandreiai presbyteron egdocheon Aegean Islands 127 - 116 BC Certain
895 U-AEI-011 Aegean Islands ii BC Certain
896 he synodos Ame(i)nicheiton Aegean Islands e. ii AD Certain
897 U-AEI-012 Aegean Islands l. ii (?) BC Certain
898 [he synodo]s ton en Deloi Ar[adion] ? Aegean Islands 162 - 150 BC Possible
899 synodos ton peri ton Choreion techniton Attica with Salamis e. ii - 161 AD Probable
900 synodos Attica with Salamis a. 131 AD Probable
901 [he] ton Athene[sin synodos ton peri ton] Dionyson te[chneiton hieroneikon ste]phaneiton (l. techniton hieronikon stephaniton) Attica with Salamis 128 - 134 AD Certain
902 Midapedeiton speira Western Asia Minor i (?) AD Certain
903 he synodos he ton melanephoron Aegean Islands 124 / 123 BC Certain
904 hoi apo tou gymnasiou Eupatoristai Aegean Islands 120 - 63 BC Possible
905 [elai]opolai ? Aegean Islands 100 - 89 BC Certain
906 oinopolai Aegean Islands 98 / 97 BC Possible
907 symbiosis philoneikon Western Asia Minor ii - iii AD Probable
908 hoi tou statariou ergastai kai proxenetai somaton Western Asia Minor ii - iii AD Probable
909 [ko]inon to[n thi]asiton Aegean Islands a. 166 BC Probable
910 U-AEI-013 Aegean Islands a. 166 BC Possible
911 U-AEI-014 Aegean Islands l. ii BC Probable
912 he heaute <s>peira Western Asia Minor s. ii AD Probable
913 hoi bakchoi tou euastou theou Western Asia Minor b. 158 BC Possible
914 he Chrysa]nthinon symbiosis Western Asia Minor i (?) - iii (?) AD Probable
915 Chrysanthinoi Western Asia Minor 225 / 226 AD Probable
916 Pakoritai Western Asia Minor i AD Possible
917 he Dioskouriton symbiosis andron Western Asia Minor Imp. (?) Certain
918 to proton basilikon kai hierotaton ton Paniaston Hippikeiton plethos Western Asia Minor s. ii AD Certain
919 hoi ten akropolin katoikountes Western Asia Minor m. i - m. ii AD Possible
920 hoi katoikountes ten Paspareiton plateian Western Asia Minor 142 AD Possible
921 U-WAM-020 Western Asia Minor 168 - 164 BC Certain
922 Dionysiastai Central Greece iii - i BC Certain
923 ampelourgoi Central Greece ii - i BC Certain
924 eutheroi Western Asia Minor i (?) BC Possible
925 U-AEI-015 Aegean Islands s. ii BC Probable
926 peri ton Dionyson technitais ex Isthmou kai Nemeas, syntelousin de en Opounti Central Greece ii BC Certain
927 hoi boukoloi Western Asia Minor i BC - ii AD Possible
928 Rhomaioi ho[i epidemountes en Opounti] Central Greece i (?) - ii (?) AD Possible
929 [hoi s]ynthyta[i Central Greece ii - i BC Certain
930 ty siounthoute (l. hoi synthytai) Central Greece e. ii BC Certain
931 U-CGR-001 Central Greece ii (?) BC Probable
932 taxis ton pharetriton Central Greece ii BC Probable
933 [syng]ene[ia] Dradizanon Western Asia Minor iii AD Possible
934 Aphrodisiast[e] (l. Aphrodisiastai) Central Greece ii BC Certain
935 he synodos ton Athenaiston Central Greece i BC - i AD Certain
936 hoi apo gymnasiou [---] Central Greece ii - ii AD Possible
937 hiera Hadriane Ant[on]ei[ne] peri[poli]stike thyme[l]ike megale neokoros epi Rhome<s> synodos Eastern Asia Minor ii AD Certain
938 kynagoi Central Greece iii BC Discarded
939 hiera synodos oikoumenike peripolistike thymelike Western Asia Minor ii AD Certain
940 hiera synodos oikoumenike peripolistike xystike Western Asia Minor ii AD Certain
941 hoi thiasotai Aegean Islands Inc. Possible
942 U-CGR-002 Central Greece iv BC Possible
943 hoi synachthentes hyp’ autou synthytai Central Greece i - ii AD Certain
952 he synodos ton kynegon Central Greece 122 / 121 BC Certain
953 U-CGR-009 Central Greece iii BC - ii AD Certain
954 thiaseitai Western Asia Minor 27 BC Probable
955 hoi technitai hoi ex Isthmou kai Nemeas Central Greece f. iv (?) BC - 112 Certain
959 U-AEI-016 Aegean Islands 125 AD Certain
960 cives Romani qui Gortynae consistunt Aegean Islands 195 AD Certain
962 ho thiasos ton Priapistan Aegean Islands i BC Certain
963 to me[g]a Herak[leous koinon or systema] Western Asia Minor i - ii AD Certain
964 to[i] synthyte (l. hoi synthytai) Central Greece s. iv - e. iii BC Certain
965 toi synthyte (l. hoi synthytai) Central Greece s. iv BC Certain
966 hoi thiasotai hoi Menekleida Western Asia Minor ii BC Certain
967 synthyte toi Philetereies (l. synthytai hoi Philetaireies) Central Greece 270 - 260 BC Certain
968 ho thiasos hoi syn er[ Aegean Islands i BC Certain
969 cives Romani qui Gortynae negotiantur Aegean Islands i BC - i AD Certain
970 hoi Aphrodeisiastai hoi meta Ar<i>sto<ph>ae to Phainia Norakeio Western Asia Minor Hell. Certain
971 U-WAM-015 Western Asia Minor a. 213 AD Possible
972 [he] phratra he peri Dio[n]y<s>[odo]ton Western Asia Minor ii - iii AD Certain
974 hoi metẹchontes tou prọ [po]ḷẹos hierou Kaiontos M[an]dr[o]u Western Asia Minor i BC - i AD Certain
975 collegium fabrorum Western Asia Minor 109 - 111 AD Possible
976 s[yn]thytai tam Mosaon Heisiodeioi (l. s[yn]thytai ton Mousaion Hesiodeioi) Central Greece f. iii BC Certain
977 synthytai Central Greece s. ii - f. iii AD Certain
978 hoi s[y]nth[yt]a[i hoi] pros ton Dia ton Kara[io]n ka[i to]n Anthan Central Greece ii BC Certain
979 he synodos ton heroiaston ton teknon hemon Epaminondou kai Theokrin<e>s Central Greece l. ii AD Certain
980 U-CGR-004 Central Greece f. iv BC Certain
981 toi syssitoi (l. hoi syssitoi) Central Greece l. iv BC Certain
982 U-CGR-005 Central Greece i BC - e. i AD Certain
983 U-CGR-006 Central Greece l. ii - i BC Certain
984 he hiera gerousia tou Soteros [A]sklepiou Central Greece 212 - m. iii AD Certain
985 U-CGR-007 Central Greece 14 AD Possible
986 hoi enkomiastai Central Greece l. i AD Possible
988 ty Arist[i]aste (l. hoi Aristiastai) Central Greece ii BC Certain
989 to koinon ton peri ton Dionyson techniton] ton ex Isthmou kai Nemeas, s[yntelounton de] en Thebais Central Greece ii BC Certain
990 [to koinon ton peri Dionyson technito]n ton eis Isth[mon kai Nemean] [kai] Pierian synteloun[ton ------] Central Greece ii BC Certain
991 synodos thymelike peripolistike ton peri ton Dionyson techneiton hieroneikon stephaneiton Western Asia Minor 134 AD Certain
992 hoi technitai hoi ex Isthmou kai Nemeas Central Greece l. iii - i BC Certain
993 [to k]oinon ton techniton ton eis Isthmon [kai Nemean symporeuo]menon Central Greece 228 - i BC Certain
994 hoi techn[itai hoi syn]telountes eis HelikonaDRAFT Central Greece 175 - 90 BC Certain
995 [to koinon ton peri] ton Dionyson technit[on ton ep' Ionias kai Hellespo]ntou kai ton per[i ton Kathegemona Dionyson] Central Greece 146 BC Certain
996 hoi therapeuontes en toi hieroi toutoi Aegean Islands iii / ii BC Discarded
997 hoi therapeutai hoi [hyp'au]ton tat[tomenoi] Aegean Islands m. iii - b. 166 BC Probable
998 Temenitai Western Asia Minor 189 - 180 BC Certain
999 Temenitai Tyches Agathes kai Apollonos kai Hermou Western Asia Minor 189 - 180 BC Certain
1000 hoi temenizontes toi te Apolloni kai Dii kai Aphroditei Western Asia Minor ii BC - i Certain
1001 Temeneitai Western Asia Minor 79 - 40 BC Certain
1002 he gitnia Eastern Asia Minor i - ii AD Possible
1003 Temeneitai tou Apollonos tou Didymeos kai tes Demetros tes Karpophorou Western Asia Minor 47 / 46 BC Certain
1004 Temeneitai Western Asia Minor 22 / 21 BC Certain
1005 hoi protoi Bakchoi Kynosoureitai Western Asia Minor ii - iii AD Certain
1006 chous Western Asia Minor l. i (?) - ii (?) AD Certain
1007 ho chous Western Asia Minor i BC - ii AD Probable
1008 hoi symmystai [Poi]m[an]eno[n] Western Asia Minor iii (?) - ii (?) BC Probable
1010 phratra Philokesareon Western Asia Minor f. i AD Certain
1011 he syntechnia linourgo[n] Eastern Asia Minor 136 AD Certain
1012 to synergion ton en tei seitik[ei] omophoron Eastern Asia Minor ii - iii AD Certain
1013 hoi Demetros therapontes Eastern Asia Minor ii - iii AD Certain
1014 to synergion ton operarion Eastern Asia Minor i - ii AD Certain
1015 to euteles synergion ton gnapheon Eastern Asia Minor iii - Byz. Certain
1016 to systema ton lemeneton linopolon tes Korykaioton Eastern Asia Minor Byz. Certain
1017 to sysstema ton eugenestaton trapeziton Eastern Asia Minor Byz. Certain
1018 U-EAM-001 Eastern Asia Minor Byz. Probable
1019 symbiosis ton Philosebaston Western Asia Minor Imp. Certain
1020 Temeneitai Western Asia Minor 55 (?) - 48 (?) BC Certain
1021 phratra Pegason Western Asia Minor f. i AD Certain
1022 Temenitai Western Asia Minor 24 (?) / 23 (?) BC Certain
1023 Temen[eitai] Western Asia Minor i BC Certain
1024 U-EAM-002 Eastern Asia Minor Byz. Discarded
1025 Seliadneis Eastern Asia Minor 16 / 17 AD Possible
1026 hoi mystai Eastern Asia Minor ii (?) BC - ii (?) AD Possible
1027 Harpadai Central Greece 200 - 150 BC Possible
1028 eranus Western Asia Minor Imp. Possible
1029 hoi synklitai Central Greece Imp. Certain
1030 hoi syssi]toi Central Greece 250 - 200 BC Probable
1031 hoi synsitoi (l. hoi syssitoi) Central Greece iii BC Probable
1032 Souidaoun to koinon Central Greece iv BC Probable
1033 to koinon ton en toi kata Kypron grammateioi peri ton Dionyson techniton Cyprus 142 - 88 BC Certain
1034 hoi oikodomoi hoi peri E[.... ..]NI--- Epigonon Western Asia Minor m. ii - e. iii AD Possible
1035 hoi kata Salameina linyphoi Cyprus 129 / 130 AD Probable
1036 to oikoumenikon kai semnotaton synedrion ton linourgon Western Asia Minor l. ii (?) AD Certain
1037 sak[kophoron --- to hieron synedrio]n Western Asia Minor l. ii (?) AD Certain
1038 [to hieron kai semnotaton s]ynergion to[n --- sakkoph ?]oron Herma[iston] Western Asia Minor l. ii (?) AD Certain
1039 ho stolos ton solenokenton Western Asia Minor s. ii AD Certain
1040 ho station ton kata polin kepouron Western Asia Minor s. ii AD Certain
1041 artokopoi Milesioi Western Asia Minor Imp. (?) Probable
1042 latypoi Western Asia Minor i - iii AD Probable
1043 Thyiades Central Greece v (?) BC - iii AD Possible
1044 he topike synodos Western Asia Minor 177 - a. 193 AD Certain
1045 Skiridai Western Asia Minor b. 233 (?) BC Probable
1046 Onitadai Western Asia Minor l. vi - e. ii (?) BC Probable
1047 Molpoi Western Asia Minor l. vi BC - l. i AD Possible
1048 hoi peri ton Dionyson hieroneikai kai techneitai Western Asia Minor 48 AD Certain
1049 hetairoi The Near East and Beyond 230 AD Probable
1050 oikos naukleron Western Asia Minor 131 AD Certain
1051 Dionysiakoi technitai ep I[onias kai Hellespontou] Central Greece 235 - 202 BC Certain
1052 to koinon ton latomon Central Greece 212 - iii AD Certain
1053 Grex Ionici pantomimi Southern Italy with Sicily i AD Certain
1054 U-SIS-006 Southern Italy with Sicily 275 (?) - 100 (?) BC Possible
1055 hai Pythaistrides Western Asia Minor e. i - m. i AD Possible
1056 dolon Western Asia Minor Inc. Possible
1057 hai syntelousai tous kosmous para tei Metri tei Plakianei kai hieropoioi hai prosagoreuomenai thalassiai kai synousai met'auton hiereiai Western Asia Minor i BC Possible
1058 [hoi g]eraioi meta Artemidorou tou Artemidorou Western Asia Minor l. i (?) BC Probable
1060 to koinon ton aleiphomenon Southern Italy with Sicily ii BC Probable
1061 to koinon ton peri ton Dionyson techniton kai proxenon Southern Italy with Sicily ii - i BC Certain
1062 hoi Pythagoreioi Southern Italy with Sicily v BC Probable
1063 Haliastan Hali[adan] Hesteiôn koinon Aegean Islands 88 - 85 BC Certain
1064 Panathenaistan systrateusamenôn syskanôn koinon Aegean Islands 88 - 85 BC Certain
1065 U-SIS-005 Southern Italy with Sicily 79 AD Probable
1066 collegius (l. collegium) cannofororum Southern Italy with Sicily iii (?) AD Probable
1067 collecius (l. collegium) geni municipi Southern Italy with Sicily 171 - 300 AD Possible
1068 collecius (l. collegium) Serapis et Iunonis Southern Italy with Sicily 171 - 250 AD Probable
1069 hoi Pythagoreioi Southern Italy with Sicily v BC Probable
1070 hoi Pythagoreioi Southern Italy with Sicily v BC Probable
1071 hoi Pythagoreioi Southern Italy with Sicily v BC Probable
1072 hoi Pythagoreioi Southern Italy with Sicily v BC Probable
1073 hoi Pythagoreioi Southern Italy with Sicily v BC Probable
1074 hoi Pythagoreioi Southern Italy with Sicily v BC Probable
1075 hoi Pythagoreioi Southern Italy with Sicily v BC Probable
1076 U-WGR-007 Western Greece with the Ionian Islands s. ii BC Probable
1077 koinon ton thiasoton Attica with Salamis iii BC Certain
1078 collegium scabillariorum Southern Italy with Sicily 139 - 200 AD Certain
1079 hoi Tyrioi stationarioi stationos Tyriakes tes en koloniai Sebastei Potiolois Southern Italy with Sicily 174 AD Possible
1080 Geremellenses Southern Italy with Sicily 201 - 250 AD Certain
1081 qui in cultu corporis Heliopolitanorum sunt eruntve Southern Italy with Sicily 100 - 200 AD Certain
1082 cultores Iovis Heliopolitani Berytenses qui Puteolis consistunt Southern Italy with Sicily 116 AD Certain
1083 vexillari Southern Italy with Sicily 290 - 326 AD Certain
1084 cultores dei patri Southern Italy with Sicily s. iii - 337 AD Certain
1085 corpus dendrophorum Southern Italy with Sicily 196 - 250 AD Certain
1086 collegium dei invicti Southern Italy with Sicily 201 - 330 AD Certain
1087 Chersikratidai patroistai Western Greece with the Ionian Islands e. ii BC Probable
1088 thiasus Placidianus Southern Italy with Sicily 130 - 220 AD Certain
1089 religiosi Southern Italy with Sicily 51 - 200 AD Certain
1090 Rose(n)ses Southern Italy with Sicily 1 - 70 AD Certain
1091 Pabonenses i.e. Pavonenses Southern Italy with Sicily 351 - 400 AD Probable
1092 navicul[arii ---] Southern Italy with Sicily 117 - 150 AD Probable
1093 socii tibicines Southern Italy with Sicily ii AD Certain
1094 colligeus (l. collegium) Decatressium Southern Italy with Sicily 337 - 342 AD Probable
1095 Epicureius gaudivigens chorus Southern Italy with Sicily 45 - 20 BC Probable
1096 oikos ton gynaikon Southern Italy with Sicily 71 AD Possible
1097 he philosebastos kai philoromaios Alexandreon peripolistike eusebes synodos Southern Italy with Sicily 110 AD Certain
1098 collegium Apollinarium Southern Italy with Sicily i (?) AD Possible
1099 retiarii Southern Italy with Sicily i (?) BC Certain
1100 to koinon tes synodou Western Greece with the Ionian Islands i BC Possible
1101 hoi technitai Western Greece with the Ionian Islands ii BC Certain
1102 collegium salutare familiae Valerianae Southern Italy with Sicily i (?) AD Certain
1103 synkynagoi Western Greece with the Ionian Islands ii BC Probable
1104 syskanoi Western Greece with the Ionian Islands 250 - 200 BC Probable
1105 U-WGR-001 Western Greece with the Ionian Islands s. ii BC Probable
1106 U-WGR-002 Western Greece with the Ionian Islands s. ii BC Probable
1107 [koinon (?) tan] eraneistan (l. ton eraniston) Western Greece with the Ionian Islands s. ii BC Probable
1108 U-WGR-003 Western Greece with the Ionian Islands s. ii - s. i BC Possible
1109 U-SIS-001 Southern Italy with Sicily 151 - 250 AD Certain
1110 U-SIS-002 Southern Italy with Sicily ii (?) AD Certain
1111 dendrophori Southern Italy with Sicily 251 - iii AD Possible
1112 U-SIS-003 Southern Italy with Sicily i BC - i AD Probable
1113 U-WGR-004 Western Greece with the Ionian Islands s. ii BC Possible
1114 U-WGR-005 Western Greece with the Ionian Islands s. ii BC Possible
1115 U-WGR-006 Western Greece with the Ionian Islands 350 - 300 BC Possible
1116 U-THR-024 Thrace ii / iii AD Certain
1118 Bakcheastai hoi peri Eratona Demophilou Thrace iii BC Certain
1119 U-THR-025 Thrace 241 - 244 AD Certain
1120 U-WAM-016 Western Asia Minor 150 BC - 100 AD Possible
1121 hoi temenitai Western Asia Minor 150 BC - 50 AD Probable
1122 he syntechnia ton linourgon Western Asia Minor 1 - 200 AD Certain
1123 Plateitai Western Asia Minor 1 - 200 AD Probable
1124 to koinon ton eranistan ton Adoniazonton Western Asia Minor iii - ii BC Certain
1125 Asklapiastan ton Theoneion koinon Western Asia Minor i BC Certain
1126 [to koinon] ton eranistan Western Asia Minor l. ii - m. i BC Certain
1127 Adoniastai [...] Western Asia Minor 150 - 50 BC Certain
1128 [Aphrode]isiastan Soteriastan [koinon] Western Asia Minor 200 - 50 BC Certain
1129 t[o koinon A]thenaistan thiasitan ton syn E[pi]gonoi Western Asia Minor l. iii BC Certain
1130 Adoniastai Aphrodeisiastai Asklapiastai ton en Aulais Western Asia Minor i BC - i AD Certain
1131 to koinon to Dioskouriastan Theudoteion Western Asia Minor 150 - 130 BC Certain
1132 [to koinon] ton Haliastan Polemakleion ton syn Alexandroi Antiochei Western Asia Minor 300 - 100 BC Certain
1133 To koinon ton (...) Sosigeneion Western Asia Minor 100 - 50 BC Certain
1134 U-EGY-028 Egypt 56 AD Certain
1135 to koinon ton peri ton Dionyson techniton Aegean Islands ii (?) BC Certain
1136 U-LIB-001 Libya with Cyrenaica m. iii - e. i BC Possible
1137 to politeuma ton en Berenike Ioudaion Libya with Cyrenaica l. i BC - 56 AD Possible
1138 he symbiosis ton syppinadon Western Asia Minor 100 (?) - 200 (?) AD Probable
1139 he synergasia ton argyrokopon kai chrysochoon Western Asia Minor 30 (?) - 1 (?) BC Probable
1140 synergasia kyrtobolon Western Asia Minor 200 (?) - 300 (?) AD Probable
1141 syner[gasia] Western Asia Minor 1 (?) - 300 (?) AD Probable
1142 U-WAM-017 Western Asia Minor 1 (?) - 200 (?) AD Possible
1143 hoi phortegoi hoi peri ton beikon Western Asia Minor 150 (?) - 200 (?) AD Probable
1144 phortegoi Asklepiastai ek tou enp[o]riou Western Asia Minor 225 (?) AD Probable
1145 Assk<l>epiastai Aegean Islands iii BC Certain
1147 hoi synanoubiastai Western Asia Minor 305 - 150 (?) BC Certain
1148 he synodos ton myston tes megales theas pro poleos thesmophorou Demetros Western Asia Minor i - iii AD Possible
1149 [thiaseit]ai hoi meta As[klepiadou tou] Metrodor[ou] Western Asia Minor Hell. (?) - Imp. (?) Probable
1150 [he] speira Western Asia Minor i - ii AD Certain
1151 symbiosis ton chalkeon Western Asia Minor ii AD Certain
1152 Asianon speira Thrace 222 - 235 AD Certain
1153 thyneitai Hermantos hoi peri ton hierea Eptaikenthon Asiatikou Thrace ii / iii AD Certain
1154 oi metechontes tou aleimmatos Libya with Cyrenaica 17 / 16 BC Certain
1155 Kores mystai sekou kai enbatai hoi en Smyrnei Western Asia Minor 1 (?) - 300 (?) AD Probable
1156 neomeniastai Metros Theon Pon[tia]s Thrace 212 - 250 AD Certain
1157 Atteis hoi ke Aitante heiairodouloi (i.e. kai Attiastai hierodouloi) Me[tr]os theas Pontias Thrace 215 - 235 AD Certain
1158 thoinatai tas Damatros tas Chthonias, i.e. thoinetai tes Demetros tes Chthonias Thrace l. i BC Certain
1159 thoin[atai], i.e. thoin[etai] Thrace f. iii BC Certain
1160 hoi thre[skeutai] Thrace 198 - 211 AD Probable
1161 thoinetai ho[i] peri heierea (l. hierea) Herakleonta Pyrsou Thrace s. i AD Certain
1162 [hoi] hetairo[i] Thrace s. i AD Possible
1163 U-THR-026 Thrace 161 - 180 AD Certain
1164 synodos Herakleoton ton peri Satyron Satyrou Thrace ii AD Certain
1165 U-THR-014 Thrace 199 - 211 AD Certain
1167 hiera techne Western Asia Minor ii AD Certain
1168 hiera techne ton leukourgon Western Asia Minor Imp. (?) Certain
1169 hiera techne ton l[eukourgon] Western Asia Minor Imp. (?) Certain
1170 to hierotaton synedrion ton halieon Western Asia Minor Imp. Certain
1171 to hierotaton synedrion ton gnapheon Western Asia Minor Imp. Certain
1172 to hierotaton synedrion ton sakkophoron limeneiton Western Asia Minor Imp. Certain
1173 to hieron synedrion to[n sakkophoron ton apo t]ou metretou Western Asia Minor Imp. Certain
1174 to phortegion to epi tou limenos Western Asia Minor iii AD Certain
1175 phortegion tou emporiou Western Asia Minor ii - iii AD Certain
1176 to koinon Western Asia Minor ii - i BC Certain
1177 hoi synbiotai kai synmystai Western Asia Minor 1 (?) - 300 (?) AD Probable
1178 hoi philagrippai symbiotai Western Asia Minor 23 BC - 150 (?) AD Certain
1179 synbiosis (l. symbiosis) xystoplateiton Western Asia Minor 100 (?) - 200 (?) AD Probable
1180 hoi thiasotai Western Asia Minor 100 (?) BC - 100 (?) AD Probable
1181 Ga[nym]edeitai Western Asia Minor 100 (?) - 200 (?) AD Probable
1183 hoi peri P(oplion) Oualer(ion) Chareta Thrace 238 - 244 AD Certain
1184 U-THR-009 Thrace e. iii AD Certain
1185 toi (l. hoi) syssitoi toi (l. hoi) Timonaktos Thrace m. iv BC Certain
1186 bakchikos thiasos Thrace l. iii BC - i AD Certain
1187 U-THR-040 Thrace s. ii - f. iii AD Probable
1188 U-THR-041 Thrace s. ii - f. iii AD Certain
1189 U-THR-012 Thrace s. ii - f. iii AD Certain
1190 U-THR-013 Thrace s. ii - f. iii AD Certain
1191 U-THR-015 Thrace s. ii - f. iii AD Certain
1192 U-THR-016 Thrace s. ii - f. iii AD Probable
1193 U-THR-017 Thrace iii AD Probable
1194 U-THR-018 Thrace iii AD Possible
1195 U-THR-019 Thrace iii AD Probable
1196 U-THR-020 Thrace iii AD Certain
1197 thymelike synodos Thrace 150 - 180 AD Certain
1198 U-THR-021 Thrace s. ii - f. iii AD Certain
1199 ho oikos ton en Tomei naukleron Thrace 139 - 200 AD Certain
1200 speira Rhomaio[n] Thrace f. iii AD Certain
1201 U-THR-034 Thrace ii - e. iii AD Certain
1202 U-THR-035 Thrace f. iii AD Certain
1203 U-THR-022 Thrace f. iii AD Certain
1204 Pasous hieros thiasos Thrace i BC Certain
1205 U-THR-023 Thrace ii / iii AD Certain
1206 ho oikos ton Alexandreon Thrace 160 AD Certain
1207 Dumus Thrace s. ii - e. iii AD Certain
1208 tektones Thrace s. ii AD Probable
1209 Herakleiastai Thrace s. ii AD Certain
1210 Taureastai Thrace ii BC - ii AD Certain
1211 philoi Western Asia Minor 1 - 300 AD Possible
1212 Bakcheion Western Asia Minor 193 - 235 (?) AD Possible
1213 U-EGY-029 Egypt 112 / 111 BC Certain
1214 to koinon toun ENI(---)astaoun toun per (Har)modion Hageisippei(on) Central Greece e. ii BC Probable
1215 phratra Chaironis Western Asia Minor Hell. (?) - Imp. (?) Possible
1216 therapeutai hoi meta Andreou tou Menestratou Western Asia Minor i BC - i (?) AD Possible
1217 [t]o koinon zeu[gitan Central Greece f. iii BC Probable
1218 [he] speira Dionysiaston presbyteron Thrace m. ii - e. iii AD Certain
1219 hoi SYN(----)sidai Central Greece iv BC Possible
1221 U-THR-028 Thrace ii AD Possible
1222 U-THR-029 Thrace s. ii AD Probable
1223 U-THR-030 Thrace iii AD Possible
1224 U-THR-031 Thrace iii AD Probable
1225 U-THR-032 Thrace e. iii AD Certain
1227 [to koinon ton A]zoriaston Central Greece ii BC Possible
1228 hoi katoikountes? to hieron tou Soteros Asklepiou Western Asia Minor 117 - 138 (?) AD Possible
1229 tois Agyiatais Central Greece 400 - 300 BC Probable
1230 hoi nekrotaphoi Egypt l. i BC Possible
1231 U-WAM-018 Western Asia Minor i - ii AD Discarded
1232 U-WAM-019 Western Asia Minor i BC Discarded
1233 Andragathidai hoi en Kylliadais Central Greece iii BC Possible
1234 anchiston hoi peri Parmeniskon Central Greece iv BC Possible
1235 anchistoi Central Greece iii BC Possible
1236 Makedones anchistoi Central Greece Hell. (?) Possible
1237 hoi georgoi Egypt m. ii BC Possible
1238 U-WAM-021 Western Asia Minor 276 / 275 BC Certain
1239 ton synergasmenon Central Greece Imp. Probable
1240 tois techneitais Central Greece Imp. Certain
1241 U-CGR-008 Central Greece Imp. Probable
1242 ho thiasos Eastern Asia Minor Imp. Probable
1244 hoi probatoktenotrophoi ek Neilou poleos Egypt 24 BC Certain
1246 U-THR-044 Thrace ii - iii AD Certain
1247 gerdioi Egypt 109 AD Certain
1249 to plethos ton apo tou Arsinoeitou katharourgon kai plakountopoion Egypt 3 AD Certain
1250 synodos Isiake Egypt 13 BC Certain
1251 plethos ton gerdion Egypt 62 AD Certain
1253 gerdioi apo Abydou Egypt 257 AD Possible
1256 U-THR-036 Thrace m. ii AD Certain
1257 [hi]ereis Heuresib[iou kai thi]asitai Black Sea Region l. iv BC Certain
1258 Boreikoi thiasitai Black Sea Region iv / iii BC Certain
1259 to koinon ton s[ ... tes lam(pras)] kai lam(protates) Oxyrhynchit[on poleos Egypt 308 - 312 AD Certain
1260 to koinon ton onomangonon Egypt 306 / 307 AD Probable
1261 Neomeniastai Black Sea Region l. vi BC Certain
1262 U-BSR-014 Black Sea Region s. ii - f. iii AD Certain
1263 ko<i>non nautikon Black Sea Region i AD Certain
1264 aristopyleitai Black Sea Region 275 - 279 AD Certain
1265 hoi hiarateukotes Libya with Cyrenaica i BC / i AD Certain
1266 Neikaieon (l. Nikaieon) neon synodos Black Sea Region 117 AD Certain
1268 hoi chrysophorentes Libya with Cyrenaica i BC / i AD Certain
1269 hoi thiasita[i] Black Sea Region m. ii BC Certain
1270 thieseitai (l. thiasitai) Black Sea Region 82 AD Certain
1272 gerdioi komes Kerkesouchon Horous tes Polemonos meridos Egypt 42 AD Certain
1273 poimenes Egypt 46 - 49 AD Certain
1274 plethos eriopolon Egypt 45 - 49 AD Certain
1275 plethos gerdion Egypt 45 - 49 AD Certain
1276 synodos tou Harpochratou Egypt m. i AD Certain
1277 U-EGY-031 Egypt e. i AD Certain
1278 U-EGY-032 Egypt i AD Certain
1279 pastophoron synodos Egypt i AD Certain
1280 gerdioi Euhemerias Egypt 15 - 36 AD Probable
1281 he synodos he peri hierea X Black Sea Region l. i - m. iii AD Certain
1285 he synodos he peri synagogon ton X Black Sea Region l. i - ii AD Certain
1287 U-SIS-004 Southern Italy with Sicily 76 / 75 BC Possible
1288 U-BSR-013 Black Sea Region ii - i BC Certain
1289 thiesos, l. thiasos Black Sea Region i AD Certain
1290 to koinon ton thiasiton (l. thiasoton) Black Sea Region m. ii AD Certain
1291 koinon kinakon Southern Italy with Sicily s. ii - f. iii AD Probable
1292 hoi nekrotaphoi Egypt 95 (?) - 67 (?) BC Probable
1293 [koi]non ton hiereo[n] Southern Italy with Sicily ii - s. i BC Probable
1294 hoi syndauchnaphoroi Central Greece 450 - 425 BC Probable
1295 pythastai Aegean Islands m. iii - e. i BC Possible
1296 He synodos peri hierea X (kai) patera (synodou) Y Black Sea Region f. iii AD Certain
1297 hoi syndauchnaphoroi Central Greece iii BC Probable
1299 U-BSR-001 Black Sea Region f. i AD Certain
1300 U-CGR-013 Central Greece iii - i BC Probable
1301 he thiasos peri <hie>rea X Black Sea Region i - iii AD Certain
1302 U-BSR-002 Black Sea Region e. ii AD Possible
1303 U-BSR-003 Black Sea Region m. ii AD Possible
1304 theas Aphrodeites synodos Black Sea Region ii AD Certain
1305 U-BSR-004 Black Sea Region ii AD Discarded
1306 hoi syndaphnaphoroi Central Greece l. v BC Probable
1308 U-BSR-005 Black Sea Region ii - iii AD Possible
1309 U-BSR-006 Black Sea Region s. ii AD Possible
1310 theasos [i.e. thiasos] naukleron Black Sea Region ii - m. iii AD Certain
1311 U-BSR-007 Black Sea Region i / ii AD Probable
1312 U-BSR-008 Black Sea Region m. ii AD Certain
1313 thiasitai Black Sea Region 173 - 211 AD Certain
1314 to koinon ton hiereon tou Apollonos Southern Italy with Sicily f. i BC - f. i AD Certain
1315 hoi linourgoi Eastern Asia Minor e. ii AD Probable
1316 hoi en Philadelpheia Arabes Egypt 258 (?) - 256 (?) BC Possible
1317 theas A.SAUAS th[iasos (vel thi[asitai) Black Sea Region 173 - 211 AD Certain
1318 U-BSR-009 Black Sea Region iii AD Probable
1319 U-EGY-034 Egypt 241 BC Possible
1320 U-BSR-010 Black Sea Region 174 - 211 AD Possible
1321 thiaseitai (l. thiasitai) Black Sea Region f. ii BC Certain
1322 (hoi) peri hierea Xenon (sic) Erotos thieseitai [l. thiasitai] Black Sea Region 104 AD Certain
1323 eispoietoi adelphoi sebomenoi Theon Hypsiston Black Sea Region 211 - 230 AD Certain
1324 he synodos he peri Theon Hypsiston Black Sea Region ii - f. iii AD Certain
1325 he hiera synodos ton peri ton Breisea Dionyson techneiton kai myston Western Asia Minor 80 (?) - 249 (?) AD Probable
1326 U-BSR-011 Black Sea Region f. ii AD Probable
1327 U-BSR-012 Black Sea Region ii - iii AD Certain
1328 Orphikoi Black Sea Region vi BC Probable
1329 he synodos ton hieroneikon Western Asia Minor 1 (?) - 200 (?) AD Probable
1330 paideuton synodos Western Asia Minor 1 (?) - 300 (?) AD Possible
1331 [he] synodos Western Asia Minor 100 (?) - 300 (?) AD Possible
1332 hoi philoteimoi Libya with Cyrenaica 195 - 211 AD Certain
1333 hoi therapeutai hoi meta Theophilou tou Theodotou Western Asia Minor i (?) BC Possible
1334 U-WAM-022 Western Asia Minor i - ii AD Probable
1335 to politeuma ton Kreton Egypt 145 BC Probable
1336 --RAITAI mystai Western Asia Minor 1 (?) - 300 (?) AD Probable
1337 U-WAM-023 Western Asia Minor 100 (?) - 250 (?) AD Possible
1338 hymnoidoi Western Asia Minor 123 - 200 (?) AD Possible
1339 philobasilistai prothymoi Egypt 119 BC Certain
1340 kollegion Augoustalon Macedonia 200 - 250 AD Discarded
1341 hiera synodos Egypt iii - iv AD Certain
1342 he Apolloniake synodos Egypt i AD Certain
1343 [he Apoll]oniake gynaikeia [synodos] Egypt e. i AD Probable
1344 synodos Egypt 10 / 9 BC Certain
1345 he synodos Egypt 30 BC - 37 AD Certain
1346 U-EGY-073 Egypt i AD Probable
1347 he synodos Egypt 30 BC - 14 AD Certain
1348 plethos ton en Alexandreiai [...]menon iatron Egypt 7 AD Certain
1349 hoi tarsikarioi Rhomaioi Egypt iii (?) AD Probable
1350 U-EGY-035 Egypt i (?) - ii (?) AD Certain
1351 U-EGY-036 Egypt i (?) - ii (?) AD Certain
1353 U-EGY-074 Egypt 8 AD Certain
1354 he synodos Tithoeous theou megalou Egypt 209 / 210 AD Certain
1355 synodos Ammonos Theou megistou Egypt 160 AD Certain
1356 synodos Thermouthiake Egypt 25 AD Certain
1357 synodos Egypt 40 / 41 AD Probable
1358 synodos Sambathike Egypt 30 BC - 14 AD Certain
1359 synodos Egypt 17 BC Certain
1360 hoi laxoi Egypt 80 / 81 AD Probable
1361 tektones apo Ptolemaidos Egypt 45 AD Probable
1362 to collegion (Lat. collegium) Egypt i AD Certain
1363 synodos Egypt 24 AD Probable
1364 hiera thymelike kai xystike synodos Egypt iii AD Certain
1365 plethos siderourgon Hermontheos Egypt 283 (?) - 350 (?) AD Certain
1369 synodos Damarionos Egypt i (?) AD Probable
1370 to en Herakleous polei politeuma ton Ioudaion Egypt 144 - 132 BC Possible
1371 hoi peri ton Dionyton technitai hoi en Athenais Central Greece 279 - 97 BC Certain
1372 NEAKOLLITAI Dionysia[s]tai Western Asia Minor 150 (?) - 30 (?) BC Probable
1373 synodos Egypt 214 AD Probable
1374 synodos hieronikon Egypt 218 - 222 AD Possible
1375 synodos ton Boukolon Egypt 259 AD Certain
1376 synodos Deidatos Egypt 259 AD Probable
1377 synodos Sotatas Egypt 259 AD Probable
1378 synodos hiereon Egypt 51 AD Possible
1380 U-EGY-075 Egypt 184 AD Certain
1381 [---] hieronikon Egypt 270 - 275 AD Certain
1382 synodos Dama andron 20 Egypt f. i AD Certain
1383 pastophoroi Egypt 125 (?) AD Possible
1384 synodos Egypt iii AD Probable
1385 synodos Amenothou theou [megistou] Egypt ii AD Certain
1386 synodos Egypt 66 / 67 AD Probable
1389 koinon ton myropolon Egypt 310 - 329 AD Certain
1391 [koinon ton ...p]olon Egypt 312 AD Certain
1393 to koinon ton halopolon Egypt 312 - 319 AD Certain
1394 to koinon ton kemiopolon Egypt 312 - 320 AD Certain
1395 to koinon ton elaiourgon Egypt 312 - 326 AD Certain
1396 koinon ton artymatopolon Egypt 312 - 326 AD Certain
1397 koinon ton kapelon Egypt 312 - 326 AD Certain
1398 koinon ton huelourgon Egypt 317 AD Certain
1399 koinon ton leukanton Egypt 318 / 319 AD Certain
1400 ho hieros oikos ton en Klidoni Western Asia Minor f. ii AD Certain
1401 ho thiasos ho Platanistenon Western Asia Minor Hell. (?) - f. ii Certain
1402 ho thiasos ho pro poleos Western Asia Minor Hell. (?) - f. ii Certain
1403 ho thiasos ho Kataibaton Western Asia Minor Hell. (?) - f. ii Certain
1404 U-EGY-038 Egypt 19 BC Certain
1405 The great association of Harsomteus, great god, master of Chadai Egypt 10 BC Certain
1408 U-EGY-072 Egypt 14 - 37 AD Certain
1409 apolysimoi Egypt 43 - 46 AD Certain
1411 synodos Sebaste Kaisaros Autokratoros theou hyiou Dios Eleuteriou Egypt 6 / 5 BC Possible
1412 koinon t]on mel[iss]our[gon Egypt 319 AD Certain
1413 koinon ton stagmatopolon (aromatic oil merchants) Egypt 319 AD Certain
1415 koinon ton eriopolon (wool merchants) Egypt 319 AD Certain
1417 koinon ton stippocheiriston Egypt 319 AD Certain
1422 koinon ton chrysochoon Egypt 316 (?) - 336 AD Certain
1423 [koinon to]n ichthuopol[o]n Egypt 329 AD Certain
1424 koinon ton knapheon Egypt 329 AD Certain
1425 koinon ton kerameon Egypt 329 AD Certain
1427 koin[o]n ton ar[g]urok[opon Egypt 332 - 336 (?) AD Certain
1428 koino[n ton] othoniopolon Egypt 343 (?) AD Certain
1429 sklerourgoi Egypt iii AD Possible
1430 synodos Psosneutos elaiourgou Egypt 45 - 47 AD Certain
1431 rhabdistai Egypt 45 - 47 AD Probable
1432 oikodomoi Egypt 45 - 47 AD Certain
1433 U-EGY-076 Egypt i AD Probable
1434 halieis Egypt 45 - 47 AD Possible
1435 ho thiasos kai [ ... he] hiera kline Egypt 73 AD Possible
1437 synodos theou Egypt 45 / 46 AD Certain
1438 lachanopolon koinon Egypt 143 AD Certain
1439 mageiro(n) koinon Egypt 143 AD Certain
1440 synodos onelaton Egypt i AD Certain
1441 geouchoi hoi apo Psenemphaias tou Ptolemaiou nomou Egypt 5 BC Certain
1442 demosioi georgoi hoi apo Oxyrhynchon tes Polemonos meridos Egypt 53 AD Possible
1443 demosioi georgoi Areos komes Egypt 53 AD Possible
1444 halieis aigialou Berenikidos Thesmophorou Egypt 46 AD Probable
1445 halieis komon Narmoutheos kai Berenikidos Thesmophorou Egypt 46 AD Probable
1446 U-EGY-077 Egypt 312 AD Probable
1448 koinon ton orbiopolon Egypt 318 AD Certain
1449 koinon ton garopolon Egypt 319 AD Certain
1450 koinon ton ekdocheon Egypt 338 (?) AD Certain
1451 koinon ton argyrokopon Egypt 359 AD Certain
1452 koinon ton artokopon Egypt 359 AD Certain
1453 koinon ton tarsikarion Egypt 359 AD Certain
1455 koinon ton siderochalkeon Egypt 316 AD Certain
1456 koinon ton tektonon Egypt 316 AD Certain
1458 probatoktenotrophoi Egypt 45 - 47 AD Probable
1459 bapheis Egypt 45 - 47 AD Probable
1460 gnapheis Egypt 45 - 47 AD Probable
1461 The great association of Harsomteus Egypt 6 BC Certain
1462 The great association of Hathor. Egypt 27 BC - 14 AD Certain
1463 U-EGY-039 Egypt 27 BC - 14 AD Certain
1464 kannabarioi Serbeiliou stoas Western Asia Minor 150 (?) - 250 (?) AD Probable
1465 he synergasia ton linyphon Western Asia Minor 100 (?) - 250 (?) AD Probable
1466 eriopolai Western Asia Minor 150 - 250 AD Probable
1467 astiopolai Western Asia Minor 150 (?) - 250 (?) AD Probable
1468 linoplokoi Western Asia Minor 150 (?) - 250 (?) AD Probable
1469 thoineitai hoi peri ton hierea Noumenion Zenidos Thrace ii / iii AD Certain
1470 he synergasia ton lanarion Western Asia Minor 138 (?) - 161 (?) AD Probable
1471 lentiyphantai Western Asia Minor 150 (?) - 250 (?) AD Probable
1472 heimatiopolai hoi en tei agorai pragmat[eu]omenoi Western Asia Minor 200 (?) - 250 (?) AD Probable
1473 [b]yrsorektai Western Asia Minor 113 - 200 (?) AD Probable
1474 synergasia plethous taurinadon Western Asia Minor 200 (?) - 235 (?) AD Probable
1475 mazones Peloponnese with Adjacent Islands iii (?) BC - iii (?) AD Certain
1476 ha (l. he) synodos ton geronton Peloponnese with Adjacent Islands ii - i BC Possible
1477 [hoi apo te]s oikoumenes athle[tai Peloponnese with Adjacent Islands 85 AD Probable
1478 hoi apo te[s oikoumenes] hieronika[i kai athletai] Peloponnese with Adjacent Islands i (?) AD Probable
1479 Asklapiadan to koinon Koion kai Knidion Central Greece f. iv BC Certain
1480 The Association of Amun-Opet Egypt 109 (?) / 108 (?) BC Certain
1481 The association of Harpochrates Egypt 72 AD Certain
1482 U-EGY-040 Egypt m. ii BC - e. ii AD Possible
1483 U-EGY-041 Egypt 180 - 116 BC Possible
1484 ho thiasos ton presbyteron Cyprus s. iii (?) BC Certain
1485 sympas xystos Peloponnese with Adjacent Islands 85 - iii AD Possible
1486 he hiera [xys]tike synodos Peloponnese with Adjacent Islands 85 AD Probable
1487 Soanteion ho thiasos tes Artemidos Cyprus e. ii (?) BC Certain
1488 hyakinthioi Peloponnese with Adjacent Islands vi - v BC Possible
1489 U-EGY-042 Egypt 300 BC - 300 AD Certain
1490 U-THR-037 Thrace Imp. Possible
1491 to politeuma ton Phrygon Egypt 3 BC Certain
1492 politeuma (Lykion) Egypt 120 AD Certain
1493 politeuma Harthotou megalou makaritou theas megistes Sachypseos Egypt 93 AD Certain
1494 tektones Western Asia Minor 100 (?) - 300 (?) AD Probable
1495 he glykytate synergasia ton xylopristo[n] Western Asia Minor 200 (?) - 250 (?) AD Probable
1496 synergasia kleinopigon Western Asia Minor 100 (?) - 300 (?) AD Probable
1497 to koinon ton Traleon Thraikon kai ton paragenomenon apo tes Libyes Masylon syn autois proskeimenon kai ton Person kai Kyrenaion synstrateuomenon Egypt 221 - 204 BC Certain
1503 U-EGY-043 Egypt m. ii BC Probable
1504 ho thiasos ton epigonon Cyprus l. iii (?) BC Certain
1505 U-EGY-044 Egypt 182 (?) - 158 (?) BC Certain
1506 [---]niton ho thiasos Cyprus l. iii (?) BC Certain
1507 [ho thias]os tes Mar[ieon] Cyprus ii (?) BC Certain
1508 thiasos tes aposkeues Cyprus l. iii (?) BC Certain
1509 U-EGY-045 Egypt 3 AD Certain
1510 The great association of Harsomteus, the great god, master of Chadai Egypt 2 AD Certain
1511 ho thiasos ton Edyllion Cyprus l. iii (?) BC Certain
1512 ho thiasos to[n] Kisaon Cyprus l. iii (?) BC Certain
1513 U-EGY-046 Egypt 180 BC Certain
1514 U-EGY-047 Egypt i BC Probable
1515 synodos amimetobion Egypt 41 - 31 BC Certain
1516 (synodos) synapothanoumenon Egypt 31 BC Certain
1517 geloiastai Egypt 221 - 203 BC Certain
1518 [hoi] basilistai Cyprus i (?) BC Probable
1519 Meloucheaton [ho thiasos] Cyprus Hell. Probable
1520 synodos Peloponnese with Adjacent Islands 98 - 138 AD Probable
1521 to hieron synedrion ton argyrokopon Western Asia Minor 50 (?) - 300 (?) AD Probable
1522 chalkeis Western Asia Minor 98 - 117 AD Possible
1523 Mestasytmiake synotos (l. synodos). Egypt i - iii AD Certain
1524 hoi peri ton Dionyson technitai Egypt 279 (?) / 278 (?) BC Certain
1525 to palaion Bakcheion Central Greece f. ii AD Probable
1526 synodos ton Herakleiston Central Greece a. 131 AD Certain
1527 synodos t[on thiasoton? Dio] nysou Central Greece 141 AD Probable
1528 eranistai Attica with Salamis 309 / 308 BC Certain
1529 eranistai hoi meta Pythodorou Attica with Salamis e. iv - e. ii BC Certain
1530 eranistai hoi meta Blepaiou Attica with Salamis m. iv (?) BC Certain
1531 eranistai hoi meta Aristophontos Eiresidou Attica with Salamis e. iv - e. ii BC Certain
1532 U-EGY-048 Egypt 99 BC Certain
1533 [--- to]n thiasiton Egypt e. iii (?) BC Certain
1534 eranistai hoi meta Philonos Attica with Salamis e. iv - e. ii BC Certain
1535 Dekadistai Attica with Salamis e. iv - e. ii BC Certain
1536 eranistai hoi meta Theopeithous Attica with Salamis e. iv - e. ii BC Certain
1537 eran[i]stai hoi meta Demylou Attica with Salamis e. iv - e. ii BC Certain
1538 thiasotai Demoto Attica with Salamis m. iv (?) BC Probable
1539 syneranistai Attica with Salamis e. iv - e. ii BC Certain
1540 [era]nistai Attica with Salamis e. iv - e. ii BC Certain
1541 eranistai hoi meta Pantaretou Attica with Salamis e. iv - e. ii BC Certain
1542 eranistai hoi meta Kall[i]telos Attica with Salamis m. iv (?) BC Certain
1543 era[nistai] hoi [meta ---]nos Attica with Salamis e. iv - e. ii BC Certain
1544 eranistai hoi meta Mnesitheou Attica with Salamis m. iv (?) - l. iv (?) BC Certain
1545 eranistai hoi meta Epitelous Attica with Salamis m. iv BC Certain
1546 eranistai hoi meta Neoptolemou Attica with Salamis m. iv BC Certain
1547 eranistai hoi Xenopeithou Attica with Salamis iv BC Certain
1548 eranistai hoi meta Timostrato Attica with Salamis m. iv BC Certain
1550 eran[istai] Attica with Salamis iv BC Certain
1551 eranistai Attica with Salamis m. iv BC Certain
1552 [eranis]tai hoi [peri] Diony[s---] Attica with Salamis b. 338 BC Certain
1553 eranistai hoi meta Menekratos Attica with Salamis m. iv BC Certain
1554 koino[n erani(ston)] Attica with Salamis 335 - 324 BC Certain
1555 koinon eraniston Attica with Salamis 335 - 324 BC Certain
1556 koinon e[ra]ni[ston] Attica with Salamis 335 - 324 BC Certain
1557 koinon e[raniston] Attica with Salamis 335 - 324 BC Certain
1558 koinon eraniston ton meta Theophrastou Bathyllou Cholargeos Attica with Salamis 335 - 324 BC Certain
1559 koi(non) erani(ston) ton meta Chairippo(u) Halai(eos) Attica with Salamis 335 - 324 BC Certain
1560 [koinon era]nis(ton) Attica with Salamis 335 - 324 BC Certain
1561 koinon eranist[on] Attica with Salamis 335 - 324 BC Certain
1562 [koi]non eraniston Attica with Salamis 335 - 324 BC Certain
1563 koi(non) era[niston] Attica with Salamis 335 - 324 BC Certain
1564 [koin(on) er]ani[ston] Attica with Salamis 335 - 324 BC Certain
1565 [koinon e]raniston Attica with Salamis 335 - 324 BC Certain
1566 koi[non eranisto]n Attica with Salamis 335 - 324 BC Certain
1567 [koino]n eraniston Attica with Salamis 335 - 324 BC Certain
1568 koi[non eranist]on Attica with Salamis 335 - 324 BC Certain
1569 [koin]on erani(ston) [ton meta ---] Attica with Salamis 335 - 324 BC Certain
1570 [koinon ton e]raniston ton m[eta---] Attica with Salamis 350 (?) / 349 (?) Certain
1571 U-EGY-049 Egypt 134 BC Possible
1572 olyrokopoi Egypt 217 - 204 BC Certain
1583 U-EGY-050 Egypt iii BC Certain
1584 platiwoinoi Peloponnese with Adjacent Islands 600 - 550 BC Possible
1585 hoi apo M[an]drothemios Aegean Islands vi / v BC Possible
1586 hoi ek tou gymnasiou Peloponnese with Adjacent Islands i BC - ii AD Possible
1587 hoi cheirotechnai Aegean Islands i BC Certain
1588 U-AEI-025 Aegean Islands i BC Certain
1589 [hoi] epi tou limenos erg[astai] Aegean Islands i BC - i AD Certain
1590 hoi ergastai [- - -] Aegean Islands i AD Certain
1591 hoi gnapheis kai leukantai tes theou Artemidos Western Asia Minor 180 (?) - 200 (?) AD Probable
1592 he naike ergasia Western Asia Minor 140 (?) - 211 AD Probable
1593 [he syno]dos ton kerame[on] Western Asia Minor 1 (?) - 300 (?) AD Probable
1594 synergasia kaniton Western Asia Minor 150 (?) - 250 (?) AD Probable
1595 artokopoi Western Asia Minor 150 (?) - 250 (?) AD Probable
1596 hoi phyratai Western Asia Minor 350 (?) AD Possible
1597 hoi en Ephesoi ergatai propyleitai pros toi Poseidoni Western Asia Minor 100 (?) - 300 (?) AD Probable
1598 hoi en Ephesoi prometrai Western Asia Minor 100 (?) - 300 (?) AD Probable
1599 hoi halieis kai opsariopolai Western Asia Minor 54 - 59 AD Possible
1600 hoi epi to telonion tes ichthyikes pragmateuomenoi Western Asia Minor 138 - 161 AD Probable
1601 synergasia hierou geumatos Western Asia Minor 161 - 235 AD Probable
1602 eisiki[arioi] Western Asia Minor 222 - 235 AD Probable
1603 synergasia pyrenadon Western Asia Minor 222 - 235 AD Probable
1604 synergasia askomisthon Western Asia Minor 222 - 235 AD Probable
1605 synergasia balaneon prebaton ton en Ephesoi Western Asia Minor 222 - 235 AD Probable
1606 trapezeitai Western Asia Minor 150 - 250 AD Probable
1607 qui in statario negotiantur Western Asia Minor 42 - 100 (?) AD Possible
1608 hoi en toi topoi pragmateuomenoi Androkleidai Western Asia Minor 132 - 211 AD Possible
1609 he synergasia ton en Ephesoi [---] Western Asia Minor 1 (?) - 300 (?) AD Probable
1610 he syne[rgasia] Western Asia Minor 218 - 235 AD Probable
1611 hoi pro poleos Demetriastai Western Asia Minor 19 - 200 (?) AD Possible
1612 [t]o koinon ton eraniston ton Adoniazonton Aegean Islands iii - ii BC Certain
1613 Asklapiastai hoi en Kamiroi Aegean Islands a. 167 BC Certain
1614 Hermaistai hoi en Kamiroi Aegean Islands a. 167 BC Certain
1615 Sarapiastai hoi en Kamiroi Aegean Islands a. 167 - m. i (?) BC Certain
1616 Kouraistai toi en Kyteloi Aegean Islands a. 167 BC Certain
1617 Triktoinoi toi en Leloi Aegean Islands a. 167 BC Certain
1618 Hermaistai Thesmophoriastai Aegean Islands i BC Certain
1619 hoi pro poleos mystai Western Asia Minor 98 (?) - 192 (?) AD Probable
1620 hoi tou propatoros theou Dionysou Koreseitou sakephoroi mystai philosebastoi Western Asia Minor 180 - 192 AD Probable
1621 my[stai] Western Asia Minor 1 - 300 AD Possible
1622 he philoplia Philobedion Western Asia Minor 50 (?) - 250 (?) AD Probable
1623 mystai Western Asia Minor 50 (?) - 300 (?) AD Possible
1624 Emboleitai Western Asia Minor 100 (?) - 600 (?) AD Possible
1625 [Artem]eisiastai Western Asia Minor 150 (?) - 250 (?) AD Possible
1626 to koinon ton Aphrodisiaston Western Asia Minor 200 (?) - 100 (?) BC Certain
1627 to synedr[ion ton] latreut[on] Western Asia Minor 200 (?) - 250 (?) AD Probable
1628 to syne[drion ---] Western Asia Minor 100 (?) - 300 (?) AD Possible
1630 oi syggenees Pleureadai Western Asia Minor e. ii (?) BC Probable
1634 sancti cultores I[ovis] Optimi Maximi Macedonia ii AD Probable
1635 synposion theou Souregethou pros ten agoran para to horologin Macedonia ii - iii AD Certain
1636 posiastai Her[onos] [pro]s ta Torviana Macedonia ii - iii AD Certain
1637 ne[oko]roi tou soteros Asklep[iou] Thrace ii - iii AD Possible
1639 cultores Silvani Macedonia ii AD Certain
1640 thysiastai peri hierea Pop<i>llion Zeipan Macedonia ii - iii AD Probable
1645 to koinon tou andreiou ton syggenon Aegean Islands l. iii - e. i BC Certain
1646 [ho thia]sos Theodotou tou Antipatr[o]u Western Asia Minor 250 (?) - 50 (?) BC Certain
1647 U-WAM-025 Western Asia Minor 300 (?) - 100 (?) BC Probable
1648 ho thiasos ton Sarapiaston Western Asia Minor 300 (?) - 100 (?) BC Certain
1649 he semnotate synergasia ton skytobyrseon Western Asia Minor 100 - 200 AD Certain
1650 hoi pros polin kepouroi oikountes Western Asia Minor 1 (?) - 200 (?) AD Probable
1651 Sebaste plateia Western Asia Minor 200 - 300 AD Certain
1652 ho thiasos Western Asia Minor 300 (?) - 100 (?) BC Probable
1653 hymnoidoi theou Sebastou kai theas Rhomes Western Asia Minor 129 - 138 AD Possible
1654 U-WAM-026 Western Asia Minor 1 (?) - 200 (?) AD Probable
1655 to koinon ton chalkeon Western Asia Minor m. ii BC Certain
1656 [ho --- B]akchiou Klearch[ou ---]oniou thiasos Western Asia Minor 100 (?) - 212 (?) AD Certain
1657 hoi basilistai Western Asia Minor 243 - 197 BC Certain
1658 halopolai apo Tebtyneos Egypt 47 AD Certain
1659 U-WAM-027 Western Asia Minor ii AD Possible
1660 halopolai Egypt 45 / 46 AD Certain
1661 halopolai Ibion Eikosipentarouron Egypt 45 / 46 AD Certain
1662 halopolai Tali kai Th... Egypt 45 / 46 AD Certain
1663 symbiosis KALOKA[?] Western Asia Minor ii - iii AD Probable
1664 hoi Erotes Western Asia Minor 176 AD Probable
1665 to koinon ton peri ton Kathegemona Dionyson techniton Western Asia Minor 129 BC Certain
1666 hiera synodos Unlocated 198 - 209 AD Certain
1667 hoi apo tes oikoumenes hieronikai kai stephanitai kai hoi touton epistatai Western Asia Minor i AD Probable
1668 thiasos Western Asia Minor i - iii AD Certain
1669 philoploi Western Asia Minor 212 (?) - iv (?) AD Probable
1670 he hiera Letous geitniasis Western Asia Minor 212 (?) - iv (?) AD Probable
1671 hoi hieronikai Western Asia Minor i - ii (?) AD Possible
1672 hoi to[u Seta]neiou theou Dionyso[u mystai] Western Asia Minor 130 - 136 AD Possible
1673 to koinon ton Panathenaiston Western Asia Minor 300 (?) - 30 (?) BC Probable
1674 to koinon ton Dionysiaston Western Asia Minor 300 (?) - 30 (?) BC Probable
1675 ho thiasos ho Anaxipolidos Western Asia Minor 300 (?) - 30 (?) BC Possible
1676 ho thiasos ho [Si]mal[ion]os Western Asia Minor 172 - 150 BC Probable
1677 o[rge]ones hoi syn Athenodotoi son of Metrodoros Western Asia Minor 172 - 150 BC Possible
1678 Samothrakiastai hoi syn Athenodotoi son of Metrodoros Western Asia Minor 172 - 150 BC Probable
1679 Kaisariastai Western Asia Minor i - iii AD Possible
1680 mystai hoi syn Athenodotoi son of Metrodoros Western Asia Minor 172 - 150 BC Possible
1681 hoi Sabaziastai Western Asia Minor 300 (?) - 30 (?) BC Probable
1682 hoi Diastai Western Asia Minor 300 (?) - 30 (?) BC Probable
1683 symbiosis ton Euemerion Western Asia Minor 212 - iii AD Probable
1684 ho [th]iasos Dionys[i]as[ton] Western Asia Minor 50 (?) BC - 50 (?) AD Possible
1685 symbiosis of [---] Western Asia Minor iii - iv AD Probable
1686 U-EGY-051 Egypt 192 - 100 BC Certain
1687 U-EGY-052 Egypt 391 / 390 BC Certain
1688 U-EGY-053 Egypt 245 - 243 BC Certain
1689 The association of the temple of Horus-Behedet Egypt 223 BC Certain
1690 The association of... Egypt 137 BC Certain
1691 U-EGY-054 Egypt 250 - 210 BC Certain
1692 to koinon ton Attaliston Western Asia Minor 159 (?) - 130 (?) BC Probable
1693 phratra Western Asia Minor 100 (?) - 200 (?) AD Possible
1694 heroistai Western Asia Minor 50 (?) - 100 (?) AD Probable
1696 hoi thiasitai Western Asia Minor 200 (?) - 30 (?) BC Probable
1697 hoi epi tei [agorai] Western Asia Minor 1 (?) - 300 (?) AD Possible
1698 hoi hetairoi Western Asia Minor 300 (?) - 100 (?) BC Discarded
1699 hoi thiaseitai Western Asia Minor 300 (?) - 100 (?) BC Probable
1700 U-EGY-055 Egypt s. iii BC Probable
1701 U-EGY-056 Egypt 245 BC Possible
1702 U-EGY-057 Egypt 542 BC Certain
1703 U-EAM-005 Eastern Asia Minor 117 - 138 AD Certain
1704 The great association of Hathor Egypt 30 (?) BC - 100 (?) AD Certain
1705 ... of] Chadai Egypt 4 BC Certain
1706 U-EGY-059 Egypt 5 AD Certain
1707 U-EGY-066 Egypt 332 - 30 BC Probable
1708 hoi apo tes oikoumenes athletai hieroneikai stephaneitai kai touton adelphoi kai pateres kai epistatai kai neaniskoi Western Asia Minor 98 - 161 AD Certain
1709 he olympike synodos Western Asia Minor 180 - 190 AD Certain
1710 he olympike synodos ton apo tes oikoumenes hieroneikai kai stephaneitai Western Asia Minor 200 - 299 AD Certain
1711 hoi apo tes oikoumenes hieroneikai kai st<e>phaneitai Western Asia Minor 1 (?) - 300 (?) AD Certain
1712 hoi mol[poi]DRAFT Aegean Islands Imp. Possible
1713 AndrakleidaiDRAFT Aegean Islands 300 BC Possible
1714 hoi apo tes oikoumenes per[i ton] Dionyson kai autokratora Kaisara T(iton) [Ailion] Hadrianon Antoneinon Sebaston Eu[sebe] teichneitai hieroneikai stephaneita[i kai] hoi touton synagonistai hoi ap[antontes] epi ton en tei megistei kai protei me[tro]polei tes Asias kai dis neokoroi ton Seba[s]ton Ephesion polei ton megalon Epheseon pentaeterikon agona Western Asia Minor 138 - 161 AD Certain
1715 [he hiera synodos ton apo tes oikou]menes peri ton Dionysos kai autokratora Traiano<n> Kaisaros theou [Traianou Dakikou Parthikou huion, theou N]eroua huionon, Hadrianon Kaisara Sebaston neon Dionyson techne[itai hieroneikai stephaneitai kai hoi s]ynagonistai Western Asia Minor 127 AD Certain
1716 he hiera xystik[e ? peripolistike synodos ton peri ton Hera]klea kai ton ago[nion kai autokratoras M(arkon) Aur(elion) Anto]neinon L(oukion) Au[r(elion) Oueron a]po tes oikoume[nes hieroneikai stephaneitai ? en Antiocheiai] Kaisareiai Ko[loneiai ...] Western Asia Minor 161 - 169 AD Certain
1717 he hiera x[ystike pe]ripolistike eusebes sebaste [synodos kai] ho sympas xystos ton peri t[on Heraklea] kai autokratora Kaisara Traian[on Hadri]anon Sebaston Western Asia Minor 117 - 138 AD Certain
1718 [he hie]ra xystik[e peripolistike ...?... kai au]tokratora Kaisara Traian[on Hadrianon ...?...] Western Asia Minor 117 - 138 AD Certain
1719 hoi apo tes oikoumenes hieroneikai pleistoneikai ste[phaneitai ...] Western Asia Minor 100 (?) - 300 (?) AD Certain
1720 he synodos Western Asia Minor 100 - 300 AD Certain
1721 he synodos Western Asia Minor 180 - 189 Certain
1722 he synodos Western Asia Minor 180 - 189 AD Certain
1723 synodos Western Asia Minor 1 - 150 AD Certain
1724 [hoi] apo tes oikoumenes athletai kai oi touton epistatai Western Asia Minor 100 - 300 AD Certain
1725 he synodos ton apo Ionias ka[i] Hellesponto<u> Western Asia Minor 150 - 199 AD Certain
1726 hoi [tes thymeli]kes kai xystikes synodoi Western Asia Minor 100 - 199 AD Certain
1727 hoi hieroi xystikes te kai thymelikes synodoi Western Asia Minor 100 - 300 AD Certain
1728 he synodos ton hieroneikon kai st[epha]niton Aegean Islands 100 - 199 AD Certain
1729 hoi p[eri ton D]ionyson technitai Western Asia Minor 1 - 100 AD Certain
1730 hiera thymelike synodos he peri to en Sidei temenos Western Asia Minor 41 - 54 AD Certain
1731 [synodos hiera thy]melike to[n en Sidei peri ton] Dionysos t[echneiton thymeli]kon stepha[neiton agonon] Western Asia Minor 1 (?) - 200 (?) AD Certain
1732 hoi epi Romes t[ech]nitai Western Asia Minor 100 (?) - 150 (?) AD Certain
1733 to koinon ton peri to Diony[son tech]niton [to]n en Ioniai [k]a[i] Hellespontoi kai ton peri ton kathegemona Di[ony]son Western Asia Minor 175 - 125 BC Certain
1734 U-WAM-032 Western Asia Minor 100 - 299 AD Probable
1735 U-WAM-030 Western Asia Minor 1 (?) - 200 (?) AD Probable
1736 oikodomoi Egypt 331 AD Certain
1737 sippates Egypt 309 - 334 AD Probable
1738 U-EGY-061 Egypt 69 - 79 AD Probable
1739 U-EGY-062 Egypt 3 / 4 AD Probable
1741 chalkeis Egypt ii AD Possible
1742 helokopoi Egypt ii AD Possible
1743 kleidopoioi Egypt ii AD Possible
1744 gerdioi Egypt 84 AD Possible
1745 ty sounthyte ty magiry (l. hoi synthytai hoi mageiroi) Central Greece ii - i BC Certain
1746 U-THR-042 Thrace s. ii AD Discarded
1747 hoi en tois sidereiois Hellenes Thrace 155 / 156 AD Discarded
1748 U-THR-043 Thrace iii AD Discarded
1749 hoi peri Biatora Thrace ii - iii AD Discarded
1750 he phamilia Thrace iii AD Certain
1751 hoi Alexandreis hoi pragmateuomenoi en Perinthoi Thrace ii AD Certain
1752 collegium Macedonia ii - iii AD Certain
1753 bacchium vernaculorum Thrace 227 AD Certain
1754 thiasus Liberi Patris Tasibasteni Macedonia ii - iii AD Probable
1755 thiasus Macedonia ii - iii AD Certain
1756 [thiasus] Bacc[hi Macedonia ii AD Certain
1757 mystai Dionysou Macedonia ii - iii AD Probable
1758 cultores Cupidinis Macedonia ii AD Probable
1759 hoi philoi Eastern Asia Minor i (?) - ii (?) AD Possible
1760 cultores deorum Serapis et Isidis Macedonia ii - iii AD Certain
1761 hoi philoi Eastern Asia Minor Imp. (?) Possible
1763 hoi philoi Eastern Asia Minor Imp. (?) - Byz. (?) Possible
1764 hoi perei (i.e. peri) Rouphon Zeipa myste (i.e. mystai) Botryos Dionysou Macedonia ii - iii AD Possible
1765 [s]peire Brachylei[t]on Western Asia Minor 200 (?) - 300 (?) AD Probable
1766 he hiera thymelike synodos Western Asia Minor 124 AD Certain
1767 hoi apo te[s] oikoumenes athletai Western Asia Minor 100 (?) - 30 (?) BC Probable
1768 hoi apo tes oikoumenes hieroneikai Western Asia Minor 100 - 30 BC Probable
1769 phylokynegon ho stemma Macedonia ii - iii AD Certain
1770 hieroneikai Western Asia Minor 30 (?) BC - 150 (?) AD Possible
1771 to kynegon koinon Thrace ii - iii AD Certain
1772 U-NEA-016 The Near East and Beyond 222 BC Possible
1773 to philiakon ton entautha Eastern Asia Minor v / vi AD Probable
1774 hoi porphyrobaphoi Macedonia ii - iii AD Certain
1775 šr[k]t The Near East and Beyond 100 (?) BC - 300 (?) AD Possible
1776 to philiakon tes hagias Charitines Eastern Asia Minor Byz. Certain
1777 to philiakon tes Theotokou Korykou Eastern Asia Minor Byz. Certain
1778 to kynon ton halieon ton en helikois (l. to koinon ton alieon ton en helikois) Western Asia Minor i (?) - iv (?) AD Probable
1779 hoi peri Marcellus son of Elis kai Hermogenes son of Deios kai Sokrates son of Germanus kai Hermog[en]es son of Tiberius hieraphoroi Eastern Asia Minor 207 AD Possible
1780 he xantike (syntechnia) Eastern Asia Minor 207 AD Probable
1781 hoi osteiarioi tes ktetikes Anaza[rben]es metropoleos Eastern Asia Minor 207 AD Probable
1782 hoi hetairoi kai Sabbatistai Eastern Asia Minor 27 BC - 14 AD Certain
1783 he hetairia Athenodoros, son of Wanawarbasis, son of Eres(?) kai Aroeraknase Eastern Asia Minor 110 AD Probable
1784 he hetaireia Eastern Asia Minor Imp. - Byz. Discarded
1785 hie]ros doumos Thrace ii - iii AD Certain
1786 hoi sy<n>e<l>thontes Mobrenis son of Rhondos kai hoi met' autou Eastern Asia Minor s. i - ii AD Certain
1787 hoi koinonoi kai metochoi hoi meta Neonos Nou Eastern Asia Minor ii (?) AD Certain
1788 U-EAM-009 Eastern Asia Minor s. i - ii AD Probable
1789 Kaunion to politeuma The Near East and Beyond 250 (?) - 200 (?) BC Possible
1790 Termesseon ton pros Oinoandois Pisidon to poleiteuma (l. politeuma) The Near East and Beyond 250 (?) - 200 (?) BC Possible
1791 to koinon Eastern Asia Minor s. i - ii AD Certain
1792 Pinareon to politeuma The Near East and Beyond 250 (?) - 200 (?) BC Possible
1793 to koinon Eastern Asia Minor s. i - ii AD Certain
1794 ... nde[on to] pole[iteuma] The Near East and Beyond 250 (?) - 200 (?) BC Possible
1795 U-EAM-006 Eastern Asia Minor s. i - ii AD Certain
1796 to koinon ton synagoniston Western Asia Minor 190 (?) - 160 (?) BC Certain
1797 to koinon Eastern Asia Minor s. i - ii AD Certain
1798 U-EAM-007 Eastern Asia Minor s. i - ii AD Certain
1799 U-EAM-008 Eastern Asia Minor s. i - s. ii AD Certain
1800 hoi e]petai (?) Egypt 283 AD Possible
1801 to koinon ton peri ton Dionyson techniton ton en Ionia kai Hellesponti kai ton peri ton Kathegemona Dionyson Western Asia Minor 237 (?) BC - 150 (?) AD Certain
1802 he hiera synodos tou Apollonos Eastern Asia Minor 130 - 137 AD Certain
1803 hoi apo tes oikoumenes per[i ton] Dionyson kai autokratora Kaisara T. [Ailion] Hadrianon Antoneinon Sebaston Eu[sebe] techneitai hieroneikai stephaneita[i kai] hoi touton synagonistai Western Asia Minor 97 - 161 AD Certain
1804 [he hier]a xystike [peripolistik]e eusebes [synodos ton peri t]on Heraklea [kai Autokratora Kaisar]a [Seba]ston ... Western Asia Minor 1 (?) - 250 (?) AD Certain
1805 Simmidai Central Greece iv BC Possible
1806 hoi hypostoloi Central Greece 117 BC Certain
1807 tous therapeutas Central Greece 117 BC Certain
1808 Basaidai Central Greece 250 - 200 BC Possible
1809 Oraoi Central Greece iv - iii BC Possible
1810 U-CGR-010 Central Greece m. iii BC Probable
1811 U-CGR-011 Central Greece iii BC Probable
1812 U-CGR-012 Central Greece m. iii BC Probable
1813 hoi epetai Egypt ii (?) - iii (?) AD Probable
1814 ACHILLEIDAS Unlocated iv BC Possible
1815 Isiastan eranistan koinon Aegean Islands i BC Certain
1816 Synthytai Rhodiastai Epidamiastai Aegean Islands i BC Certain
1817 Matioi ktoinetai eranistai Philokrateioi Aegean Islands i BC Certain
1818 U-THR-038 Thrace 138 AD Certain
1819 demosioi georgoi tes autes komes Egypt 37 AD Possible
1820 Hagesi[t]imeioi kai Kallikrate[ioi] Aegean Islands ii BC Certain
1821 [to k]oinon to Lapethiastan Aegean Islands ii BC Certain
1822 Hermaistai Aegean Islands ii - i BC Certain
1824 hoi apo gymnasio[u] Cyprus 246 (?) - 221 (?) BC Probable
1825 thiasos [---sta]n ton s[yn Di]onysioi Aegean Islands 100 (?) BC - 100 (?) AD Certain
1826 thiasos Aphrodisiastan ton syn Euthychoi Aegean Islands 100 BC - 100 AD Certain
1827 Athanaistai ton syn Drako[nti] Aegean Islands 100 (?) - 200 (?) AD Certain
1828 [thi]asos Athana[i]stan ton [s]yn Askle[p]iadei Aegean Islands 1 (?) - 200 (?) AD Certain
1829 thiasos Haliastan ton syn Asklepiade[i] Aegean Islands 100 (?) BC - 100 (?) AD Certain
1830 Athanaistai ton syn Diogenei Aegean Islands 50 (?) - 200 (?) AD Certain
1831 [Ag]athodaimo[nias]tai Apol[l]oniou tou Nikiou Aegean Islands 1 (?) - 100 (?) AD Certain
1832 thiasi[tan] ton sy[n Ag]esim[achoi] Aegean Islands 1 (?) BC - 200 (?) AD Certain
1833 thiasitai t[on] sim Philoni Aegean Islands 200 (?) - 100 (?) BC Certain
1834 Apollonias[tai] ton syn Sostr[atoi] Aegean Islands 100 (?) - 1 (?) BC Certain
1835 hoi syn Andronikoi Aegean Islands 100 (?) - 1 (?) BC Certain
1836 thiasos ton sy[n ....]silai P(r)[- -] Aegean Islands 1 (?) - 100 (?) AD Certain
1837 thiasou [A]thenaistai [t]on syn Kephaloni toi Agathonos neoteroi Aegean Islands 100 BC - 100 AD Certain
1838 thiasos Agathameiris[t]an ton syn Athe[- - -] Aegean Islands 100 (?) BC - 100 (?) AD Certain
1839 thiasos Aphrodisiastan ton syn Aristokratei Aegean Islands 100 (?) BC - 100 (?) AD Certain
1840 thiasitai ton syn Zopyro[i] toi Zopyrou Aegean Islands f. ii BC Certain
1841 thiasos Aphrodeisistan ton syn Menogenei Aegean Islands 1 (?) - 200 (?) AD Certain
1842 thia[sos - - -] Aegean Islands 100 (?) AD - 1 (?) BC Certain
1843 [thias]os [---] Aegean Islands 1 (?) - 100 (?) AD Certain
1844 thiasos ton syn Nikiai Aegean Islands 200 (?) - 100 (?) BC Certain
1845 thiasitai ton syn ⟦Stratonikoi⟧ Aegean Islands 100 (?) BC - 100 (?) AD Certain
1846 thiasitai hoi syn Dorotheoi Aegean Islands ii BC Certain
1847 thiasos Agathodaimonistan ton syn Dorotheoi Aegean Islands 100 (?) - 1 (?) BC Certain
1848 thiasos Agathodaimonistai ton syn Epaphrodeitoi tou Epaphrodeitou Aegean Islands 1 (?) - 100 (?) AD Certain
1849 thiasos Agathodaimonistan ton syn Monimoi Aegean Islands 100 (?) - 1 (?) BC Certain
1850 thiasitai [t]on syn Metrodoroi Aegean Islands 200 - 100 BC Certain
1851 th[i]asos Aphrodis[i]a{si}stan tas syn Artemisiai Aegean Islands 100 (?) - 1 (?) AD Certain
1852 Aphrodeisiastai ton syn Theudorai Aegean Islands 1 (?) - 100 (?) AD Certain
1853 thiasos Nikaistan Aegean Islands 100 (?) - 1 (?) BC Certain
1854 thiasos [Hom]onoi{si}s[ta]n t[o]n syn K[a]llistioi Aegean Islands 1 (?) - 100 (?) AD Certain
1855 U-EGY-064 Egypt 20 / 21 AD Probable
1856 U-EGY-063 Egypt 25 BC Probable
1857 U-EGY-065 Egypt 29 / 28 BC Probable
1858 U-EGY-068 Egypt 39 / 40 AD Possible
1859 synodos hiereon Egypt 46 AD Probable
1860 U-EGY-067 Egypt 169 / 170 AD Probable
1861 koinon ton chalkeon Egypt 283 - 292 AD Probable
1862 synodos neoteron Egypt 31 (?) AD Probable
1863 synodos Herakleou Kallinikou kai Nemeseos Egypt 8 BC - 36 AD Probable
1864 koinon Mareotou Egypt 8 BC - 36 AD Possible
1865 synodos georgon Kaisaros Egypt 23 / 24 AD Probable
1866 synagoge Egypt 30 BC - 300 AD Probable
1867 thiasos Bakchiaston hoi syn Eumeliodoroi Aegean Islands iii (?) - i (?) BC Certain
1868 enatistai kai dekatistai hoi syn Athenagorai Aegean Islands s. ii - f. i BC Certain
1869 he synodos Oseiriastan hoi syn Iasoni Bolichou Aegean Islands i BC Certain
1870 scrutarei/grytopolai Aegean Islands 27 BC - 14 AD Certain
1871 Athenaistai Lindiastai kai Dii Atabyriastai hoi syn Hermagora Soterida Aegean Islands ii BC Certain
1872 to politeuma Aegean Islands 80 - 51 BC Probable
1873 eranistai Eisiastai Aegean Islands i BC Certain
1874 syggeneis toi apo Onasikleus tou Charikleitou Aegean Islands i BC Probable
1875 U-AEI-021 Aegean Islands s. i BC Certain
1876 Serapiastai Aegean Islands ii AD Certain
1877 Kyparisiotai Aegean Islands ii AD Probable
1878 to koinon ton peri ton Dionyson techniton Aegean Islands l. iii BC Certain
1879 to koinon ton symporeuomenon para Dia Hyetion Aegean Islands e. ii BC Certain
1880 to koinon [...] Aegean Islands f. ii BC Probable
1881 to koinon [...] Aegean Islands ii BC Probable
1882 to koinon ton peri ton Dionyson techniton ton ep' Ionias kai Hellespontou kai ton peri ton Kathegemona Dionyson kai ton synagoniston Aegean Islands s. ii BC Certain
1883 thiasos Aegean Islands s. ii - f. i BC Certain
1884 xystos Eastern Asia Minor Imp. Certain
1885 [hoi apo tes oikoum]enes peri ton Dion[yson kai] [Autokratora Kaisara Traianon Hadrianon Sebaston, neon Di]onyson, technitai [hieronikai] [stephanitai] Western Asia Minor ii - 128 AD Certain
1886 hoi apo tes oikoumen[e]s athletai hieroneikai kai stephaneitai (l. hieronikai kai stephanitai) kai hoi touton epistatai kai neaniskoi Cyprus i - ii AD Probable
1887 hoi naukleroi Aegean Islands i BC - i AD Certain
1888 U-AEI-026 Aegean Islands i AD Certain
1889 ho sympas xystos Western Asia Minor 96 AD - 300 (?) Discarded
1890 xystos Western Asia Minor 200 (?) - 300 (?) AD Possible
1891 ho sympas xystos The Near East and Beyond 210 (?) - 220 (?) AD Possible
1892 to koinon ton peri ton Dionyson techniton ton epi Ionias kai Hellespontou kai ton peri ton Kathegemona Dionyson Aegean Islands 84 - 81 BC Certain
1893 hoi peri ton Dionyson technitai Aegean Islands i BC Certain
1894 hoi peri ton Dionyson technitai Aegean Islands i BC Certain
1895 hoi sakkophoroi hoi apo tes Kalumnias Aegean Islands ii AD Possible
1896 thiasos Posidanistan ton syn Herakleiden Aegean Islands 100 (?) - 200 (?) AD Certain
1897 th[ia]sos Thra[i]kon Herakleotan ton syn Karpoi Aegean Islands 1 (?) AD - 100 (?) Certain
1898 thiasos Hermaist[ai] ton syn Nikophor[oi] toi Hermaiou Laodikeos Aegean Islands 100 (?) BC - 100 (?) AD Certain
1899 thiasos Apolloniastan ton syn Leukioi Orbioi Aegean Islands 100 (?) - 1 (?) BC Certain
1900 thiasos Tyches Aphrodites ton syn Tertiai Audiai Dorotheai Aegean Islands 100 (?) BC - 100 (?) AD Certain
1901 thiasitai Hekataistai ton syn Auloi Gabinioi Gabinias Phileroti Aegean Islands 100 (?) - 1 (?) BC Certain
1902 thiasos Homonoistan ton syn Dositheoi tou Nikanoros Damaskenou Aegean Islands 200 (?) - 300 (?) AD Certain
1903 Osiria[s]tai to[n] syn Ep[i]tynchanon Aegean Islands 100 (?) - 200 (?) AD Certain
1904 thiasos Alouliastan ton syn Apollonioi tou Asklepiodorou Aegean Islands 100 (?) - 1 (?) BC Certain
1905 ⟦thia⟧sos hierodoulon Isidos ton syn [Eu]charistoi Aegean Islands 1 (?) - 100 (?) AD Certain
1906 th<i>asos Isiastan ton syn Ktesikleai Aegean Islands 100 (?) - 200 (?) AD Certain
1907 thias[os] Dios Sote[ro]s kai Asta[rt]es Aegean Islands 1 (?) - 100 (?) AD Certain
1908 thiasos sito[metron(?) —] Aegean Islands 100 (?) BC - 100 (?) AD Certain
1909 hoi thiasitai Aegean Islands 55 (?) - 200 (?) AD Probable
1910 hoi thiaseitai hoi syn Parmenisko Aegean Islands ii - i BC Certain
1911 to koinon ton aleiphomenon Aegean Islands ii BC Possible
1912 he hiera mousike peripolistike Aureliane oikoumenike megale synodos Egypt 225 (?) - 299 AD Certain
1913 [Rom]ani qui in Salam[ine negot]iantur Cyprus i BC Possible
1914 U-EGY-070 Egypt ii (?) BC Possible
1915 mystai autou Aegean Islands ii BC Possible
1916 to koinon ton temenizonton tei Aphroditei kai toi Apolloni toi Didymei Western Asia Minor 194 / 193 BC Certain
1917 Dion[y]sobolitai Thrace 118 - 138 AD Probable
1918 xystos Southern Italy with Sicily 200 - 250 AD Possible
1919 toi eg Diomedontos kai aei toi ex auton genomenoi Aegean Islands iv / iii BC Probable
1920 to ko[inon ton en tei nesoi tassomenon] Kreton Cyprus 142 - 131 BC Certain
1921 Hermaistan Athana[i]stan Hali[adan] Haliastan [......]n koinon Aegean Islands i BC Certain
1922 Diossoteriastai Zenoniastai Aegean Islands ii - i BC Certain
1923 xystos Western Greece with the Ionian Islands ii AD Certain
1924 hoi porthmeis Aegean Islands i BC - i AD Certain
1925 hoi porthmeuontes eis Erythras Aegean Islands i BC - i AD Certain
1926 U-AEI-022 Aegean Islands i - ii AD Possible
1927 U-AEI-023 Aegean Islands i BC Possible
1928 hoi linemporoi Egypt 271 / 272 AD Possible
1929 hoi linouphoi Egypt 271 / 272 AD Possible
1930 synodos ...]i peripoli[stike ... ton ..] stephani[ton ... Egypt 193 - 250 AD Possible
1931 he synethia tes tetrados Macedonia ii - iii AD Certain
1932 The association of the priests of Soknebtynis Egypt 178 - 145 BC Certain
1933 hoi onomangones Egypt 307 AD Possible
1934 hoi oikodomoi Egypt 302 - 309 AD Possible
1935 hoi apo tou Dionysieiou kai tes hieras synodou hieronikai ateleis Egypt 199 AD Probable
1936 hiera synodos Egypt 212 AD Probable
1938 hoi aso tes heiras synodou kai tou Dionysou hieronikai kai ateleis Egypt 163 AD Certain
1939 oikoumenike lampra megale synodos ton apo tes oikoumenes peri ton Dionyson kai theous Sebastous techniton hieronikon stephaniton kai hoi touton synagonistai Egypt 200 - 299 AD Certain
1940 hoi peri ton Dionyson kai tous allous theous technitai Egypt 25 - 99 AD Certain
1941 sympas xystos Egypt 200 - 250 AD Certain
1942 thiasos Aliastan ton syn Pythion<i> Aegean Islands 200 (?) - 1 (?) BC Certain
1943 thiasos Apolloniaston syn Chrysogonoi Aegean Islands 100 - 1 BC Certain
1944 thiasos Agathodaimonistan twn syn K[- -]N[- -]ratol[a]oi Aegean Islands 1 (?) - 100 (?) AD Certain
1945 thiasos Agathodaimonistan Aegean Islands 1 (?) - 100 (?) AD Certain
1946 Asklapiastai oi syn Epaphrodeitoi Aegean Islands 1 (?) - 100 (?) AD Certain
1947 thiasos Ask[lap]iastan ton syn Aegean Islands 1 AD - 100 Certain
1948 he hiera synodos Egypt 244 / 245 (?) AD Possible
1949 thiasitai Aegean Islands ii BC Possible
1950 [- - ton] syn N[- -]OL[- -] Aegean Islands 1 (?) - 200 (?) AD Certain
1951 thiasos Athenaistan ton syn Zethoi Aegean Islands 100 (?) - 200 (?) AD Certain
1952 he hiera xystike peripolistike Sebaste Hadriane Antoniane Septimiane synodos ton peri ton Heraklea kai ton agonion kai Autokratora Kaisara Lukion Septimion Seueron Pertinaka Sebaston Egypt 194 (?) - 212 (?) AD Certain
1953 hoi hierourgoi Eastern Asia Minor 145 - 161 AD Probable
1954 collegium veteranorum qui Ancyra consistunt Eastern Asia Minor 81 - 96 Certain
1955 U-WAM-033 Western Asia Minor 200 - 1 BC Certain
1956 he hiera mousike peripolistike m‹eg›a[le synod]os ton peri ton Dionyson techneiton hi[eroneik]‹on› stephaneiton Eastern Asia Minor 150 (?) - 200 (?) AD Certain
1957 synodus xysticorum et thymelicorum Egypt 324 - 337 AD Certain
1958 he hiera mousike Severia[ne synodos ton peri Dionyson techneiton] Eastern Asia Minor 193 (?) AD - 235 (?) Certain
1959 synodos hieronikon Egypt 212 (?) - 222 (?) AD Probable
1960 to koinon ton peri ton Dionysos techniton Western Asia Minor 206 (?) / 205 Certain
1961 bapheis kai gnapheis apo tou Arsinoitou Egypt 161 - 169 (?) AD Possible
1962 U-EGY-069 Egypt 200 - 299 AD Possible
1963 the troop/crowd of the weavers of Coptos Egypt 30 BC Certain
1964 Labyadai Central Greece 525 - 350 BC Probable
1965 georgoi ... ousias tes theas kai kyrias Agrippines Sebastes Egypt 54 AD Possible
1966 georgoi ... ousias tou theou kai k[yriou] Tiberiou Klaudiou Kaisaros Se[b]astou Germanikou Autokratoros pr[ote]ron Antonias Sebastes kai Ioul[ia]s Sebastes Egypt 54 AD Possible
1967 ktenotrophoi Euhe(merias) Egypt 1 - 16 AD Possible
1968 synodos hiereon Soknopaiou the[ou mega]lou megalou Egypt 85 AD Possible
1969 hoi apo tes oikoumenes peri ton Dionyson kai Autokratora Traianon Hadrianon Sebaston Kaisara neon Dionyson technitai hieronikai stephanitai kai hoi touton synagonistai kai hoi nemontes ten hieran thymeliken synodon Eastern Asia Minor 117 - 138 AD Certain
1970 those of the association of (the companions?) Egypt 137 BC Certain
1971 those of the association of ... Egypt 179 BC Certain
1972 the bearers/carriers of the (images of the) gods of Sobek, Lord of disorder, and the bearers/carriers of the (images of the) gods of Pachonsis Egypt 100 (?) AD Probable
1973 synodos Doryphorou Egypt 54 - 62 AD Certain
1975 synodos Kroni... Egypt 46 AD Certain
1976 synodos Kronionos Kameous Egypt 46 AD Certain
1977 synodos Herakleou Pichios epauleos Egypt 46 AD Certain
1978 thiasos Attica with Salamis i - ii AD Discarded
1979 Triballoi Attica with Salamis s. iv BC Possible
1980 U-CYP-001 Cyprus ii - iii AD Possible
1981 to koinon ton en tei nesoi tassomenon Kilikon Cyprus 142 - 107 BC Certain
1982 to koinon ton en tei nesoi tassomenon Ionon kai ton synpoliteuomenon (l. sympoliteuomenon) Cyprus 123 - 118 BC Certain
1983 to koinon ton en tei nesoi tassomenon Lykion Cyprus 131 - 118 BC Certain
1984 to koinon ton en Kyproi tassomenon Thraikon kai ton synpoliteuomenon (l. sympoliteumenon) Cyprus 116 (?) BC Certain
1985 to koinon t]on en tei nesoi tas<s>omenon [... Cyprus 127 BC Certain
1986 hoi a]po tes oikoumenes hieronikai kai s[tephanitai Western Asia Minor 25 BC - 26 AD Certain
1987 the bearers/carriers of the (images of the) gods of Pakonsis of ... (?) Egypt 100 (?) - 125 (?) AD Possible
1988 the bearers/carriers of the (images of the) gods of Petepsais Egypt 100 (?) - 125 (?) AD Possible
1989 the bearers/carriers of the (images of the) gods Egypt 175 (?) - 125 (?) BC Possible
1990 nemesiastai Western Asia Minor 138 / 139 AD Certain
1991 Poseidoniastai Aegean Islands ii - i BC Certain
1992 thiasotai Attica with Salamis l. iv BC Probable
1994 [hymnodoi] neoteroi hoi peri [ton megan the]on Dionyson Thrace 215 AD Certain
1995 Paphies synodos Egypt iii AD Probable
1996 Apolloniastai [...] Western Asia Minor 200 - 50 BC Certain
1997 Soteriastai Western Asia Minor 200 - 50 BC Certain
1998 Asklapiastai Aristodameioi Western Asia Minor 200 - 50 BC Certain
1999 Heroistai Samothrakiastai Western Asia Minor i BC - i AD Certain
2000 [to...]nistai thiasitai [hoi] syn Nikatori koinon Western Asia Minor l. iii BC Certain
2001 thi]as[itan koin]on Western Asia Minor l. iii BC Certain
2002 to koinon to Aphrodisiastan kai Hermaistan Aegean Islands Inc. Certain
2003 Soteriastai koinon ton syn Aphrodisioi archagetai Aegean Islands Imp. Certain
2004 to koinon to Dionysiastan Aegean Islands ii BC Certain
2005 to koinon to Dioskouriastan PhilokrateionDRAFT Aegean Islands 93 (?) BC Certain
2006 Sarapiastai Athanaistai koinonDRAFT Aegean Islands 121 (?) Certain
2007 Hermaistai AlkimedonteioiDRAFT Aegean Islands 115 Certain
2008 AphrodisiastaiDRAFT Aegean Islands i (?) BC Certain
2009 Aphrodisiastai [Basi]leias Aphroditas koinon Aegean Islands i (?) BC Certain
2010 Aphrodisiastai Theuphaneion koinonDRAFT Aegean Islands i (?) BC Certain
2011 Aphrodisiastai Epitygchanon[teion] kai Aphrodisiastai Meneteion koinonDRAFT Aegean Islands i (?) BC Certain
2012 Aphrodisiastai Halikiotai Polykleion koinonDRAFT Aegean Islands 88 BC Certain
2013 Polykleion Boarsai koinonDRAFT Aegean Islands i (?) BC Certain
2014 Polykleio[n koinon]DRAFT Aegean Islands Inc. Certain
2015 Boarsai [Tei]sagoreioi koinonDRAFT Aegean Islands 88 BC Certain
2016 Aphrodisiastai Hermogeneion koinonDRAFT Aegean Islands ii BC Certain
2017 [Aphrodi]siastai Nikatorideion koinonDRAFT Aegean Islands 70 (?) BC Certain
2018 Aphrodisias[tai ----] Noume[n]eionDRAFT Aegean Islands 10 AD Certain
2019 to koinon to Aphrodisiastai SoteriastaiDRAFT Aegean Islands i (?) BC Certain
2020 Apolloniastai Antiocheion sysstrateusame[n]on koinonDRAFT Aegean Islands i BC Certain
2021 Apolloniastai Thaideteion AstymedeionDRAFT Aegean Islands i BC Certain
2022 Apollonos Stratagiou [koinon]DRAFT Aegean Islands iii - ii BC Certain
2023 to koinon to AristanakteionDRAFT Aegean Islands Hell. Certain
2024 to Ar[ist]o[b]oul[i]astai Soteriastai Hefaistiastai [Ag]athodaimoniastai Menekrateion ton syn Menekratei koinonDRAFT Aegean Islands ii (?) BC Certain
2025 to koinon to Aristomachi[ch]on syskanon Hermaizonton ton en toi asteiDRAFT Aegean Islands Inc. (?) Certain
2026 Asklapiastai Nikasioneioi OlympiastaiDRAFT Aegean Islands ii (?) BC Certain
2027 Asklapiastai Pasiphonteio[i] koinonDRAFT Aegean Islands 27 BC - 14 AD Certain
2028 Astymedeioi sysstrateusantesDRAFT Aegean Islands iii BC Certain
2029 Ataby[ri]astaiDRAFT Aegean Islands iii BC Certain
2030 Askla[piastai kai P]uthiastai kai HermaistaiDRAFT Aegean Islands i BC Certain
2031 AthanaistaiDRAFT Aegean Islands 200 (?) BC - 10 AD Certain
2032 to koinon to Dionysiastai Athanaistai Dios Atabyriastai Euphranor[io]i ton syn Athanaioi KnidioiDRAFT Aegean Islands i (?) AD Certain
2033 stra]teuomenoi Athanaiistai k[oinonDRAFT Aegean Islands 125 (?) - 100 (?) BC Certain
2034 [A]thanaistai strateuomeno[i sysk]anoiDRAFT Aegean Islands 10 AD Certain
2035 Athanais[tai ...]nion k[oinon]DRAFT Aegean Islands Hell. (?) Certain
2036 Athanaistai Ar[ch]ineioiDRAFT Aegean Islands iii BC Certain
2037 Athanaistai LindiastaiDRAFT Aegean Islands iii BC - 10 AD Certain
2038 [Ath]anaistai Lindia[stai Dama]geteioiDRAFT Aegean Islands 23 AD Certain
2039 Athanaistai Lindiastai Diodor[ei]onDRAFT Aegean Islands Hell. Certain
2040 <ta> bakcheiaDRAFT Aegean Islands iii AD Possible
2041 DiodoreioiDRAFT Aegean Islands Hell. Certain
2042 DiophanteioiDRAFT Aegean Islands Hell. Certain
2043 DionideioiDRAFT Aegean Islands 100 - 50 BC Probable
2044 DionysiastaiDRAFT Aegean Islands ii BC Certain
2045 Dionysiastan Chairemoneion koinonDRAFT Aegean Islands iii (?) BC - ii Certain
2046 Diony[siei]onDRAFT Aegean Islands iii BC Certain
2047 [Dios]atabyriastan Agathodaimoniastan Philoneion koinonDRAFT Aegean Islands iii - ii BC Certain
2048 [Diosatabyri]astai ton tas Pol[i]os DoulonDRAFT Aegean Islands i AD Certain
2049 Diossoteriastan koinonDRAFT Aegean Islands 93 BC Certain
2050 Dios Soteriastan Sarapiastan koinonDRAFT Aegean Islands Hell. Certain
2051 Dios Xeiniastan Dionysiastan G[..]ION[EI]ON koinonDRAFT Aegean Islands iii - Imp. Certain
2052 XousariastaiDRAFT Aegean Islands Hell. Probable
2053 Eretheibiazonton Homon[o]eion Ko[in]o[n]DRAFT Aegean Islands ii - i BC Certain
2054 [Euph]ranoreioiDRAFT Aegean Islands iii BC Certain
2055 EuthalidaiDRAFT Aegean Islands 129 BC Certain
2056 Euthalidan patriotan ton en Oiais KoinonDRAFT Aegean Islands i BC Certain
2057 [E]uriadan dametan koinonDRAFT Aegean Islands s. ii BC Possible
2058 Exagiadai [--DRAFT Aegean Islands ii BC Possible
2059 Glauke....n[id]a[n] k[oin]onDRAFT Aegean Islands ii BC Possible
2060 to koinon tou HaliastanDRAFT Aegean Islands ii BC Certain
2061 Haliastan Athanaistan Hermaistan A[r]isteideion koinonDRAFT Aegean Islands ii BC Certain
2062 hagemonon HagetoreionDRAFT Aegean Islands iii BC Certain
2063 Hagetoreion Polystrateion ton [p]er[i] Dionyson kai tas Mousas TechnitanDRAFT Aegean Islands iii BC Certain
2064 tan diagonian tan HagetoridanDRAFT Aegean Islands Hell. Possible
2065 Haliastan Athanaistan Hermaistan Aristeideion ton synergaxamenon ton HippodromonDRAFT Aegean Islands ii BC Certain
2066 Haliatadan patriotan Aristokleion kai Kydagoreion diagonian koinonDRAFT Aegean Islands i BC Certain
2067 Halikiotan tou koinouDRAFT Aegean Islands i BC Probable
2068 Hali]otadan Astykronteion kai Stas[io]neion kai AutostheneionDRAFT Aegean Islands 150 BC Probable
2069 Herakleistai PoseidaniastaiDRAFT Aegean Islands Imp. Certain
2070 HerakleotaiDRAFT Aegean Islands iii BC Certain
2071 HephaistiastaiDRAFT Aegean Islands ii - i BC Certain
2072 HerakleiotaiDRAFT Aegean Islands iii (?) BC Certain
2073 Herakleiotai [ - - ]oneioiDRAFT Aegean Islands Hell. (?) Certain
2074 HermaistaiDRAFT Aegean Islands ii (?) BC - i Certain
2075 Hermaistan Athana[i]stan Hali[adan] Haliastan [ - - ]n koinonDRAFT Aegean Islands ii (?) - i (?) BC Certain
2076 to koinon to Hermaistan autonDRAFT Aegean Islands ii - i BC Certain
2077 Hermaistai Autonomoi synskanoiDRAFT Aegean Islands ii - i BC Certain
2078 Hermaistan ton en toi Astei koin[onDRAFT Aegean Islands ii (?) BC Certain
2079 Hermogeneion K[oinon]DRAFT Aegean Islands Hell. Certain
2080 Hestiastai koinonDRAFT Aegean Islands ii BC Certain
2081 to koinon to Ialysion ton ErethimiazontonDRAFT Aegean Islands i BC - i AD Probable
2082 Hierombroteioi Klysimeioi Polycharmeioi koinonDRAFT Aegean Islands i BC Certain
2083 to koinon to IatrokleionDRAFT Aegean Islands i BC Certain
2084 to koinon to MousaistanDRAFT Aegean Islands i BC Certain
2085 Ei[s]iasta]i S]e[r]a[pia]staiDRAFT Aegean Islands 10 AD Certain
2086 toi katoikeuntes en Lindia polei kai georgeuntes en tai LindiaDRAFT Aegean Islands 137 BC - i AD Probable
2087 [K]tesine[i]on S[.... k]oinonDRAFT Aegean Islands ii BC Certain
2088 [to k]oinon to LapethiastanDRAFT Aegean Islands ii - i BC Probable
2089 [to k]oinon to LapethiastanDRAFT Aegean Islands ii - i BC Probable
2090 Meniastan Aphrodisiastan koinonDRAFT Aegean Islands ii BC Certain
2091 LysimacheioiDRAFT Aegean Islands i BC Certain
2092 to koinon to MeniastanDRAFT Aegean Islands Hell. Certain
2093 Mousa[i]stai HagetoreioiDRAFT Aegean Islands iii BC Certain
2094 Mousaistai ton syn [․․․․․․․]DRAFT Aegean Islands iii BC Certain
2095 Nakoreion [....DRAFT Aegean Islands i (?) BC Certain
2096 hoi neoi hoi em poleiDRAFT Aegean Islands Hell. Certain
2097 Nikaphoro[n]DRAFT Aegean Islands iii BC Certain
2098 Nikasone[ioiDRAFT Aegean Islands iii BC Certain
2099 Oibalidan d[i]agoniasDRAFT Aegean Islands iii BC Possible
2100 Pagkidan pa[t]r[i]otanDRAFT Aegean Islands iii BC Probable
2101 Panathenaistan strateuomenon koinonDRAFT Aegean Islands 100 BC - 10 AD Certain
2102 PanathenaistaiDRAFT Aegean Islands iii - i BC Certain
2103 Panath[enaistan strateuo]menon en triemioliai ha onoma EirenaDRAFT Aegean Islands 45 BC - 23 AD Certain
2104 Pa]nathenaistan strateusam[e]non koinonDRAFT Aegean Islands 90 - 70 BC Certain
2105 Panathenaistai [ - - DRAFT Aegean Islands i BC - i AD Certain
2106 Panathenaistan [ - - - ] dekadosDRAFT Aegean Islands i BC - i AD Certain
2107 to koinon to Paniastan Aegean Islands ii BC Certain
2108 Paphiastai Seleuk[eioi hoi sy]n Pasikratei Aegean Islands iii BC Certain
2109 Pausistra[teio]iDRAFT Aegean Islands iii BC Certain
2110 Pyrgalidan koi[non — — — — — — —] ton en LeloiDRAFT Aegean Islands i BC Certain
2111 to koinon to SabaziastanDRAFT Aegean Islands ii - i BC Certain
2112 to koinon to SamothraikiastanDRAFT Aegean Islands i BC Certain
2113 Samothraikiastan Mesoneon tou koinouDRAFT Aegean Islands i BC Certain
2114 Samothraikiastan Aphrodi<sia>stan [koinon - -DRAFT Aegean Islands ii BC Certain
2115 eranistai Samothraikiastan Aristobouliastan Hermaistan PanathenaistanDRAFT Aegean Islands ii BC Certain
2116 to Samothraikiastan kai Lemniastan ton synstrateusamenon koinonDRAFT Aegean Islands i BC Certain
2117 [to koino]n to Samothra[i]kiastan [Niko?s]trateion synmystan [synstra]teusamenon hypo triearchon [ - - - - ]ona Ph[il]onosDRAFT Aegean Islands i BC Certain
2118 Samothraikiastai Soteriastai AristobouliastaiDRAFT Aegean Islands ii BC Certain
2119 Sylleion Lolleion Paideutan ton syn SyllaiDRAFT Aegean Islands i - ii AD Certain
2120 to koinon [t]o Synthysiasta[n]DRAFT Aegean Islands i BC - i AD Certain
2121 Sokle[ - - - - k]o[in]onDRAFT Aegean Islands ii BC Probable
2122 Soteriastan [ - ] ok[ - - - - ] DionideionDRAFT Aegean Islands i BC - i AD Certain
2123 Soteriastan Asklapiastan Poseidaniastan Herakleistan Athanaistan Aphrodisiastan Hermaistan Matros Theon koinonDRAFT Aegean Islands ii Certain
2124 Soteriastan Dios Xeniastan [Pan]athanaistan Lindiastan ton [s]yn Gai<o>I koinonDRAFT Aegean Islands iii - ii BC Certain
2125 Soteriastan Her[oista]n koinonDRAFT Aegean Islands Hell. (?) Certain
2126 synodos Antonias Egypt 14 AD Certain
2127 to koinon (ton orgeonon)DRAFT Attica with Salamis 325 - 300 BC Certain
2128 to koinon ton Asklepiaston Western Asia Minor iii - i BC Certain
2129 U-AEI-027 Aegean Islands i (?) AD Possible
2130 thiasitai Bakchiastai hoi xyn Diogenei Aegean Islands i BC Certain
2131 thiasos ton syn Apollonioi Aegean Islands ii AD Certain
2132 thiasitai toi syn Menippoi Aegean Islands ii BC Probable
2133 thiasos Dios Kynthiou Aegean Islands 1 (?) - 100 (?) AD Certain
2134 eranistai hoi meta Pythonos Attica with Salamis iv BC Possible
2135 eranistai hoi meta Strombichou Attica with Salamis iv BC Possible
2136 Mesogeioi Attica with Salamis 337 - m. iii BC Probable

General References

CAPInv. Name Geographical Area Date Evaluation
GR-7 [hai allai syn]odoi Aegean Islands a. 67 BC Possible
GR-8 hai synodoi Aegean Islands Imp. Probable
GR-9 ta koineia ta en Nisyro Aegean Islands i (?) AD Certain
GR-10 thiasotika Aegean Islands iv BC / iii Certain
GR-12 orgeones Attica with Salamis f. iv BC Probable
GR-13 orgeones Attica with Salamis m. iv BC Probable
GR-14 thiasoi Herakleous Attica with Salamis m. iv BC Possible
GR-15 thiasotai Attica with Salamis s. iv BC Probable
GR-16 eranistai Attica with Salamis s. iv BC Probable
GR-17 orgeon (l. orgeones) Attica with Salamis l. iv BC Probable
GR-18 orgeones Attica with Salamis vi (?) - v (?) BC Probable
GR-19 orgeones Attica with Salamis vi (?) BC Probable
GR-21 synodoi Peloponnese with Adjacent Islands 10 BC - 10 AD Certain
GR-22 orgeon (l. orgeones) Attica with Salamis f. iv BC Probable
GR-23 orgeones Attica with Salamis s. iv BC Probable
GR-24 orgeones Attica with Salamis s. iv BC Probable
GR-25 tetradistai Attica with Salamis s. iv BC Possible
GR-26 thiasotai Attica with Salamis Hell. - Imp. Probable
GR-27 syssitoi Attica with Salamis Hell. - Imp. Probable
GR-28 homotaphoi Attica with Salamis Hell. - Imp. Probable
GR-29 orgeones Attica with Salamis Hell. - Imp. Probable
GR-30 epi leian oichomenoi Attica with Salamis Hell. - Imp. Possible
GR-31 eis emporian (oichomenoi) Attica with Salamis Hell. - Imp. Probable
GR-32 hetaireiai Attica with Salamis m. iv BC Certain
GR-33 synodoi Attica with Salamis m. iv Certain
GR-34 hetaireiai Attica with Salamis 380 BC Certain
GR-35 hai synodo[i] Western Asia Minor iii AD Possible
GR-36 dekadistai Attica with Salamis 319 BC Possible
GR-37 tetradistai Attica with Salamis l. iv BC Possible
GR-38 Panistai Attica with Salamis 317 (?) / 316 (?) BC Possible
GR-39 hoi treis thiasoi Peloponnese with Adjacent Islands i AD Possible
GR-41 eranoi Eastern Asia Minor 109 - 111 AD Certain
GR-42 hetaeriae Eastern Asia Minor 109 - 111 AD Certain
GR-43 thiasoi Western Asia Minor Inc. Certain
GR-44 autolekythoi Attica with Salamis m. iv BC Possible
GR-45 ithyphalloi Attica with Salamis m. iv BC Possible
GR-46 kakodaimonistai Attica with Salamis f. iv BC Possible
GR-48 synodoi pleious, koina ton syndeipnon The Near East and Beyond 100 - 51 BC Probable
GR-49 thiasoi Dionysou Macedonia 209 / 210 AD Probable
GR-50 ta en Alexandreia [politeuma]ta Egypt 125 (?) BC Probable
GR-51 hai en Alexandreia synodoi Egypt 125 (?) BC Certain
GR-52 hai en toi Arsinoitei [nomoi synod]oi Egypt 125 (?) BC Certain
GR-53 ta en toi Arsinoitei [nomoi] politeumata Egypt 125 (?) BC Certain
GR-54 thiasotai Attica with Salamis Imp. Discarded
GR-55 thiasoi Attica with Salamis Imp. Discarded
GR-56 hoi tou Dionysou oikoi Aegean Islands a. 212 AD Discarded
GR-57 thia[sos] Attica with Salamis m. iv BC Discarded
GR-58 ta koina Aegean Islands 149 / 148 BC Discarded
GR-59 conlegia Aegean Islands 84 BC Certain
GR-60 heroias<s>tai Central Greece 399 - 365 BC Possible
GR-61 orgeones Attica with Salamis s. iv BC Probable
GR-62 koineịa Aegean Islands m. iii BC Certain
GR-63 koin[on] Central Greece 399 - 365 BC Possible
GR-64 thiasos Central Greece 399 - 365 BC Possible
GR-65 thiasos Aegean Islands 204 - 190 BC Possible
GR-66 hetaeriae Western Asia Minor 109 - 111 AD Certain
GR-67 philoi Central Greece 250 - 192 BC Probable
GR-69 ta ethne Egypt 213 BC Possible
GR-70 ta ethne Egypt s. iii BC Possible
GR-71 ethne tes Themistou meridos Egypt 223 BC Possible
GR-72 ethne Egypt 211 (?) / 210 (?) BC Possible
GR-74 ta kata meros ethne Egypt 139 BC Possible
GR-75 hoi peri ton Dionyson technitai Egypt 202 BC Certain
GR-76 synodoi paidon Peloponnese with Adjacent Islands iv - iii BC Discarded
GR-77 [sy]nodoi Peloponnese with Adjacent Islands iv BC Discarded
GR-78 thiasoi pantodapoi Egypt 279 (?) / 278 (?) BC Possible
GR-80 hoi thiasoi (pantes) Western Asia Minor 250 (?) - 30 (?) BC Possible
GR-83 thiasoi polyanthropoi Egypt 32 - 38 AD Certain