Inventory of Ancient Associations
  
  

Result list 199 matches found (195 associations, 4 references)

Individual Associations

CAPInv. Name Geographical Area Date Evaluation
10 Haliadan kai Haliastan koinon Aegean Islands ii BC Certain
14 to koinon tou Anthisteros tou pythochrestou Aegean Islands iii / ii BC Certain
16 [to koinon] ton Bakchiston Aegean Islands 160 (?) - 146 (?) BC Certain
43 hoi Mousaistai Macedonia 179 - 168 BC Probable
59 to koinon ton boukolon Aegean Islands ii / i BC Certain
67 to hierotaton neon Bakchion Aegean Islands 211 - 217 AD Certain
70 to koinon ton peri ton Dionyson techniton Southern Italy with Sicily ii - i BC Probable
92 to pro poleos Bachcheion Aegean Islands l. ii AD Certain
107 Dio]nysiastai Eu[rythemid]ioi hoi syn [...] Aegean Islands i (?) AD Certain
112 to koinon tou thiasou ton patrion theon Aegean Islands iii / ii BC Certain
121 [he peripo]l[i]stike megale s[yn]odos t[on] apo [tes oi]koumenes peri ton Dionyson kai Autokratora Kaisara Titon Ailion Hadrianon Antoninon Sebaston Eusebe [t]e[ch]n[e]iton hieronikon stephaneiton kai ton touton synagoniston Western Asia Minor 138 - 161 AD Certain
128 hoi en Therai machimoi Egypt ii BC Possible
147 hoi en toi topoi mystai Aegean Islands Imp. Possible
161 to koinon ton propoleon ? Aegean Islands iii AD Certain
165 heieroi mystai Aegean Islands e. iii AD Certain
171 hoi mystai Aegean Islands 160 - 190 AD Probable
172 hoi peribomioi Aegean Islands m. iii - l. iii AD Probable
173 t]o koino[n ton peri ton Dionyson techniton ton ex Isthmou k]ai Nemeas kai P̣[ierias] Aegean Islands 300 (?) - 250 (?) BC Certain
174 [hoi peri ton Dionyson] technitai Aegean Islands m. iii - l. iii BC Certain
175 to koinon ton peri ton Dionyson techniton ton ep' Ionias kai Hellespontou kai ton peri ton kathegemona Dionyson Aegean Islands 171 - 167 BC Certain
176 to koinon ton peri ton Dionyson techniton ton ex Isthmou kai Nemeas syntelounton de eg Chalkidi Aegean Islands ii - i BC Certain
179 hoi peri ton Dionyson technitai Aegean Islands ii (?) BC Certain
193 U-WAM-002 Western Asia Minor ii / iii AD Possible
235 Dionysiastai Attica with Salamis 185 - 175 BC Certain
286 lithokopoi Attica with Salamis Imp. Possible
315 hoi mystai Dionysou Kallonos Thrace 85 - 116 AD Certain
316 hoi thiasitai Dionysiou Parabolou Thrace 117 - 137 AD Certain
339 Bakcheion Attica with Salamis 164 / 165 AD Certain
355 hoi kataloustikoi Western Asia Minor 159 - 162 AD Certain
387 hoi mystai tou Dios Saouazou Western Asia Minor 205 / 206 AD Certain
427 he speira Western Asia Minor 198 / 199 AD Certain
437 thiasos of Amandou Central Greece m. ii AD Certain
463 ho hieros thiasos Western Asia Minor ii - iii AD Possible
467 Ptolemenoi mystai Western Asia Minor ii AD Probable
468 [mys]tai Western Asia Minor ii - iii AD Probable
469 [n]eoi mystai Western Asia Minor ii - iii AD Probable
470 mystai Koroseanoi neobachchoi Western Asia Minor ii - iii AD Probable
471 Kreouerenoi mystai Western Asia Minor ii - iii AD Probable
472 thiasus Macedonia s. ii - f. iii AD Possible
474 Sympotai Peloponnese with Adjacent Islands iii BC Possible
475 hoi mystai Macedonia e. iii - l. iii AD Possible
485 he heiera eispeire Western Asia Minor 249 / 250 AD Probable
486 hoi mystai Macedonia e. iii AD Possible
488 hoi mystai tou hierou a' thi[as]ou Western Asia Minor i - iii AD Probable
489 hoi mystai Western Asia Minor i - iii AD Probable
490 to koinon ton thias[i]ton Macedonia 7 BC Probable
515 asianon thiasos Macedonia 187 / 188 (?) AD Certain
530 he pro poleos speira Thrace s. ii - f. iii AD Certain
537 to bakcheion Thrace iii AD Possible
540 hoi peri ton Dionyson o[---] Thrace Imp. Possible
542 Phokaeis (?) Peloponnese with Adjacent Islands ii - iii AD Possible
548 U-PEL-002 Peloponnese with Adjacent Islands iii - iv AD Discarded
560 thiasos artokreonikos Peloponnese with Adjacent Islands i - ii AD Certain
599 he hiera synodos ton [apo t]e[s oiko]umen[es] peri ton Dionyson kai ton kyrion hemon Autokratora Nervan Traianon Kaisara Sebaston Germanikon Dakik[on techneiton hieroneikon stephaneiton (l. techniton hieronikon stephaniton)] kai ton touton synagoniston The Near East and Beyond 105 - 114 AD Certain
629 U-WAM-008 Western Asia Minor ii - iii AD Possible
638 Bakcheion Asianon Thrace 196 - 198 AD Certain
650 he sp[eira] Thrace 241 - 244 AD Certain
684 bakcheion Thrace f. iii AD Certain
696 U-THR-008 Thrace Imp. Certain
706 U-MAC-004 Macedonia Imp. Certain
708 thiasus Maenad(um) regianarum Macedonia i - ii AD Certain
710 Sparganiotai Thrace i - ii AD Certain
716 U-MAC-005 Macedonia i - s. ii AD Certain
718 he speira Thrace i - iii AD Certain
720 U-THR-010 Thrace ii AD Certain
722 Asianon ho thiasos Macedonia s. ii - f. iii AD Certain
738 U-THR-011 Thrace iii AD Certain
740 Prinophoros Macedonia iii AD Certain
743 hoi Droiophoroi Macedonia iii AD Certain
744 U-MAC-006 Macedonia 218 / 219 AD Certain
745 speira Macedonia f. iii AD Certain
747 hoi Eriphiastai Macedonia ii - iii AD Possible
750 Taurou kompetou doumos Macedonia ii - iii AD Certain
751 U-MAC-007 Macedonia iii AD Certain
753 to koinon ton peri ton Dionyson techniton] ton ex Isthmou kai Nemeas tes en Arg[ei synodou Peloponnese with Adjacent Islands 114 / 113 BC Certain
755 technitai peri ton Dionys[on ex Isthmou] kai Nemeas hoi eis Elin symporeuomenoi Peloponnese with Adjacent Islands i BC Certain
809 hoi syngeneis Western Asia Minor ii AD Certain
810 speira Western Asia Minor 165 - ii AD Certain
811 katazosma Western Asia Minor ii AD Certain
812 diataxis Western Asia Minor ii AD Probable
815 hoi peri ton Dionyson [po]darioi Western Asia Minor 167 - 169 AD Certain
822 koinon ton boukolon Central Greece 300 - 250 BC Certain
838 toi Bakchoi Western Asia Minor 350 (?) - 300 (?) BC Possible
872 to koinon ton (peri ton Dionyson) techniton Attica with Salamis 279 - 75 BC Certain
880 [synodos ton peri ton Dionyson kai ... Se]baston, [neon Dionyson ... techneiton hieronei]kon stephaneito[n (l. techniton hieronikon stephaniton Attica with Salamis m. ii AD Probable
883 [k]oinon t[on peri ton Dion]yson [tech]niton Attica with Salamis i - ii AD Possible
896 he synodos Ame(i)nicheiton Aegean Islands e. ii AD Certain
901 [he] ton Athene[sin synodos ton peri ton] Dionyson te[chneiton hieroneikon ste]phaneiton (l. techniton hieronikon stephaniton) Attica with Salamis 128 - 134 AD Certain
902 Midapedeiton speira Western Asia Minor i (?) AD Certain
904 hoi apo tou gymnasiou Eupatoristai Aegean Islands 120 - 63 BC Possible
905 [elai]opolai ? Aegean Islands 100 - 89 BC Certain
906 oinopolai Aegean Islands 98 / 97 BC Possible
912 he heaute <s>peira Western Asia Minor s. ii AD Probable
913 hoi bakchoi tou euastou theou Western Asia Minor b. 158 BC Possible
916 Pakoritai Western Asia Minor i AD Possible
921 U-WAM-020 Western Asia Minor 168 - 164 BC Certain
922 Dionysiastai Central Greece iii - i BC Certain
923 ampelourgoi Central Greece ii - i BC Certain
926 peri ton Dionyson technitais ex Isthmou kai Nemeas, syntelousin de en Opounti Central Greece ii BC Certain
927 hoi boukoloi Western Asia Minor i BC - ii AD Possible
954 thiaseitai Western Asia Minor 27 BC Probable
955 hoi technitai hoi ex Isthmou kai Nemeas Central Greece f. iv (?) BC - 112 Certain
966 hoi thiasotai hoi Menekleida Western Asia Minor ii BC Certain
971 U-WAM-015 Western Asia Minor a. 213 AD Possible
989 to koinon ton peri ton Dionyson techniton] ton ex Isthmou kai Nemeas, s[yntelounton de] en Thebais Central Greece ii BC Certain
990 [to koinon ton peri Dionyson technito]n ton eis Isth[mon kai Nemean] [kai] Pierian synteloun[ton ------] Central Greece ii BC Certain
991 synodos thymelike peripolistike ton peri ton Dionyson techneiton hieroneikon stephaneiton Western Asia Minor 134 AD Certain
993 [to k]oinon ton techniton ton eis Isthmon [kai Nemean symporeuo]menon Central Greece 228 - i BC Certain
994 hoi techn[itai hoi syn]telountes eis HelikonaDRAFT Central Greece 175 - 90 BC Certain
995 [to koinon ton peri] ton Dionyson technit[on ton ep' Ionias kai Hellespo]ntou kai ton per[i ton Kathegemona Dionyson] Central Greece 146 BC Certain
1005 hoi protoi Bakchoi Kynosoureitai Western Asia Minor ii - iii AD Certain
1006 chous Western Asia Minor l. i (?) - ii (?) AD Certain
1007 ho chous Western Asia Minor i BC - ii AD Probable
1008 hoi symmystai [Poi]m[an]eno[n] Western Asia Minor iii (?) - ii (?) BC Probable
1012 to synergion ton en tei seitik[ei] omophoron Eastern Asia Minor ii - iii AD Certain
1026 hoi mystai Eastern Asia Minor ii (?) BC - ii (?) AD Possible
1033 to koinon ton en toi kata Kypron grammateioi peri ton Dionyson techniton Cyprus 142 - 88 BC Certain
1043 Thyiades Central Greece v (?) BC - iii AD Possible
1048 hoi peri ton Dionyson hieroneikai kai techneitai Western Asia Minor 48 AD Certain
1051 Dionysiakoi technitai ep I[onias kai Hellespontou] Central Greece 235 - 202 BC Certain
1052 to koinon ton latomon Central Greece 212 - iii AD Certain
1061 to koinon ton peri ton Dionyson techniton kai proxenon Southern Italy with Sicily ii - i BC Certain
1101 hoi technitai Western Greece with the Ionian Islands ii BC Certain
1104 syskanoi Western Greece with the Ionian Islands 250 - 200 BC Probable
1116 U-THR-024 Thrace ii / iii AD Certain
1118 Bakcheastai hoi peri Eratona Demophilou Thrace iii BC Certain
1119 U-THR-025 Thrace 241 - 244 AD Certain
1137 to politeuma ton en Berenike Ioudaion Libya with Cyrenaica l. i BC - 56 AD Possible
1150 [he] speira Western Asia Minor i - ii AD Certain
1152 Asianon speira Thrace 222 - 235 AD Certain
1181 Ga[nym]edeitai Western Asia Minor 100 (?) - 200 (?) AD Probable
1186 bakchikos thiasos Thrace l. iii BC - i AD Certain
1198 U-THR-021 Thrace s. ii - f. iii AD Certain
1204 Pasous hieros thiasos Thrace i BC Certain
1212 Bakcheion Western Asia Minor 193 - 235 (?) AD Possible
1218 [he] speira Dionysiaston presbyteron Thrace m. ii - e. iii AD Certain
1238 U-WAM-021 Western Asia Minor 276 / 275 BC Certain
1325 he hiera synodos ton peri ton Breisea Dionyson techneiton kai myston Western Asia Minor 80 (?) - 249 (?) AD Probable
1328 Orphikoi Black Sea Region vi BC Probable
1329 he synodos ton hieroneikon Western Asia Minor 1 (?) - 200 (?) AD Probable
1336 --RAITAI mystai Western Asia Minor 1 (?) - 300 (?) AD Probable
1337 U-WAM-023 Western Asia Minor 100 (?) - 250 (?) AD Possible
1371 hoi peri ton Dionyton technitai hoi en Athenais Central Greece 279 - 97 BC Certain
1372 NEAKOLLITAI Dionysia[s]tai Western Asia Minor 150 (?) - 30 (?) BC Probable
1400 ho hieros oikos ton en Klidoni Western Asia Minor f. ii AD Certain
1401 ho thiasos ho Platanistenon Western Asia Minor Hell. (?) - f. ii Certain
1402 ho thiasos ho pro poleos Western Asia Minor Hell. (?) - f. ii Certain
1403 ho thiasos ho Kataibaton Western Asia Minor Hell. (?) - f. ii Certain
1475 mazones Peloponnese with Adjacent Islands iii (?) BC - iii (?) AD Certain
1484 ho thiasos ton presbyteron Cyprus s. iii (?) BC Certain
1525 to palaion Bakcheion Central Greece f. ii AD Probable
1527 synodos t[on thiasoton? Dio] nysou Central Greece 141 AD Probable
1611 hoi pro poleos Demetriastai Western Asia Minor 19 - 200 (?) AD Possible
1619 hoi pro poleos mystai Western Asia Minor 98 (?) - 192 (?) AD Probable
1620 hoi tou propatoros theou Dionysou Koreseitou sakephoroi mystai philosebastoi Western Asia Minor 180 - 192 AD Probable
1665 to koinon ton peri ton Kathegemona Dionyson techniton Western Asia Minor 129 BC Certain
1666 hiera synodos Unlocated 198 - 209 AD Certain
1672 hoi to[u Seta]neiou theou Dionyso[u mystai] Western Asia Minor 130 - 136 AD Possible
1674 to koinon ton Dionysiaston Western Asia Minor 300 (?) - 30 (?) BC Probable
1680 mystai hoi syn Athenodotoi son of Metrodoros Western Asia Minor 172 - 150 BC Possible
1684 ho [th]iasos Dionys[i]as[ton] Western Asia Minor 50 (?) BC - 50 (?) AD Possible
1692 to koinon ton Attaliston Western Asia Minor 159 (?) - 130 (?) BC Probable
1714 hoi apo tes oikoumenes per[i ton] Dionyson kai autokratora Kaisara T(iton) [Ailion] Hadrianon Antoneinon Sebaston Eu[sebe] teichneitai hieroneikai stephaneita[i kai] hoi touton synagonistai hoi ap[antontes] epi ton en tei megistei kai protei me[tro]polei tes Asias kai dis neokoroi ton Seba[s]ton Ephesion polei ton megalon Epheseon pentaeterikon agona Western Asia Minor 138 - 161 AD Certain
1715 [he hiera synodos ton apo tes oikou]menes peri ton Dionysos kai autokratora Traiano<n> Kaisaros theou [Traianou Dakikou Parthikou huion, theou N]eroua huionon, Hadrianon Kaisara Sebaston neon Dionyson techne[itai hieroneikai stephaneitai kai hoi s]ynagonistai Western Asia Minor 127 AD Certain
1731 [synodos hiera thy]melike to[n en Sidei peri ton] Dionysos t[echneiton thymeli]kon stepha[neiton agonon] Western Asia Minor 1 (?) - 200 (?) AD Certain
1733 to koinon ton peri to Diony[son tech]niton [to]n en Ioniai [k]a[i] Hellespontoi kai ton peri ton kathegemona Di[ony]son Western Asia Minor 175 - 125 BC Certain
1753 bacchium vernaculorum Thrace 227 AD Certain
1765 [s]peire Brachylei[t]on Western Asia Minor 200 (?) - 300 (?) AD Probable
1796 to koinon ton synagoniston Western Asia Minor 190 (?) - 160 (?) BC Certain
1801 to koinon ton peri ton Dionyson techniton ton en Ionia kai Hellesponti kai ton peri ton Kathegemona Dionyson Western Asia Minor 237 (?) BC - 150 (?) AD Certain
1803 hoi apo tes oikoumenes per[i ton] Dionyson kai autokratora Kaisara T. [Ailion] Hadrianon Antoneinon Sebaston Eu[sebe] techneitai hieroneikai stephaneita[i kai] hoi touton synagonistai Western Asia Minor 97 - 161 AD Certain
1825 thiasos [---sta]n ton s[yn Di]onysioi Aegean Islands 100 (?) BC - 100 (?) AD Certain
1867 thiasos Bakchiaston hoi syn Eumeliodoroi Aegean Islands iii (?) - i (?) BC Certain
1878 to koinon ton peri ton Dionyson techniton Aegean Islands l. iii BC Certain
1882 to koinon ton peri ton Dionyson techniton ton ep' Ionias kai Hellespontou kai ton peri ton Kathegemona Dionyson kai ton synagoniston Aegean Islands s. ii BC Certain
1885 [hoi apo tes oikoum]enes peri ton Dion[yson kai] [Autokratora Kaisara Traianon Hadrianon Sebaston, neon Di]onyson, technitai [hieronikai] [stephanitai] Western Asia Minor ii - 128 AD Certain
1912 he hiera mousike peripolistike Aureliane oikoumenike megale synodos Egypt 225 (?) - 299 AD Certain
1917 Dion[y]sobolitai Thrace 118 - 138 AD Probable
1938 hoi aso tes heiras synodou kai tou Dionysou hieronikai kai ateleis Egypt 163 AD Certain
1940 hoi peri ton Dionyson kai tous allous theous technitai Egypt 25 - 99 AD Certain
1955 U-WAM-033 Western Asia Minor 200 - 1 BC Certain
1956 he hiera mousike peripolistike m‹eg›a[le synod]os ton peri ton Dionyson techneiton hi[eroneik]‹on› stephaneiton Eastern Asia Minor 150 (?) - 200 (?) AD Certain
1960 to koinon ton peri ton Dionysos techniton Western Asia Minor 206 (?) / 205 Certain
1964 Labyadai Central Greece 525 - 350 BC Probable
1969 hoi apo tes oikoumenes peri ton Dionyson kai Autokratora Traianon Hadrianon Sebaston Kaisara neon Dionyson technitai hieronikai stephanitai kai hoi touton synagonistai kai hoi nemontes ten hieran thymeliken synodon Eastern Asia Minor 117 - 138 AD Certain
1980 U-CYP-001 Cyprus ii - iii AD Possible
1991 Poseidoniastai Aegean Islands ii - i BC Certain
2004 to koinon to Dionysiastan Aegean Islands ii BC Certain
2032 to koinon to Dionysiastai Athanaistai Dios Atabyriastai Euphranor[io]i ton syn Athanaioi KnidioiDRAFT Aegean Islands i (?) AD Certain
2044 DionysiastaiDRAFT Aegean Islands ii BC Certain
2045 Dionysiastan Chairemoneion koinonDRAFT Aegean Islands iii (?) BC - ii Certain
2051 Dios Xeiniastan Dionysiastan G[..]ION[EI]ON koinonDRAFT Aegean Islands iii - Imp. Certain
2063 Hagetoreion Polystrateion ton [p]er[i] Dionyson kai tas Mousas TechnitanDRAFT Aegean Islands iii BC Certain
2107 to koinon to Paniastan Aegean Islands ii BC Certain
2130 thiasitai Bakchiastai hoi xyn Diogenei Aegean Islands i BC Certain

General References

CAPInv. Name Geographical Area Date Evaluation
GR-43 thiasoi Western Asia Minor Inc. Certain
GR-49 thiasoi Dionysou Macedonia 209 / 210 AD Probable
GR-54 thiasotai Attica with Salamis Imp. Discarded
GR-56 hoi tou Dionysou oikoi Aegean Islands a. 212 AD Discarded